O nás

Zajímá vás byznys a podnikání? Chcete vědět, co obnáší být manažerem ve firmě? Chcete pracovat v oblasti marketingu a reklamy? Nebo by vás více bavila personalistika či logistika? U nás na fakultě si vyberete! Pojďte studovat Fakultu podnikohospodářskou.

Jako jediná fakulta v České republice máme prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci získávají jen fakulty se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Studijní programy

Máme přibližně 3 500 studentů, a to v rámci bakalářských, magisterských a doktorských programů.

Nabízíme dva bakalářské studijní programy v češtině Podniková ekonomika a management a Arts management, na něž navazují magisterské programy Management a Arts management.

Pokud půjdete studovat program Podniková ekonomika a management, absolvujete předměty všeobecného ekonomického základu, ale navíc získáte ještě poznatky z managementu, marketingu, strategie, podnikání, personalistiky, logistiky a dalšího.

A jak je to na Arts managementu? Ten také obsahuje předměty všeobecného charakteru (filozofie, ekonomie, informatika, statistika) a ještě oborové předměty jako např. marketing se zaměřením na umění, projektový management v umělecké sféře, kulturní turismus a kulturní dědictví a další.

Bakalářský studijní program Podniková ekonomika a management jde absolvovat i v angličtině.

V rámci navazujícího magisterského studia u nás můžete studovat také v angličtině, a to prestižní program International Management/CEMS a program Management.

Propojení s praxí

Jsme úzce propojeni s praxí. Máme více než 100 firemních partnerů, mezi nimiž jsou společnosti jako BD Advisory, Nestlé, Unilever, APOGEO, Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto a mnoho dalších. Zástupci těchto firem chodí přednášet do výuky a nabízejí stáže a možnosti uplatnění pro naše studenty. Můžete tak získat nejen zajímavé poznatky z praxe, ale navázat také mnoho užitečných kontaktů.

Uplatnění

Absolventi naší fakulty nacházejí uplatnění v managementu mezinárodních korporací, v malých a středních podnicích, kulturních a neziskových organizacích nebo zakládají vlastní firmy.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Pro bakalářský program Podniková ekonomika a management:

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

  • z testu z matematiky
  • a z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 6. 2024 (termín si nelze volit)
Detaily podmínek přijetí na program Podniková ekonomika a management zde.

Pro bakalářský program Arts management

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

  • z testu z anglického jazyka,
  • z testu ze základů logického myšlení
  • a z testu ze znalostí z oblasti kultury.

Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 6. 2024 (termín si nelze volit)
Detaily podmínek přijetí na program Arts management zde.

Anglicky vyučovaný bakalářský program Business Administration: motivační dopis a esej v angličtině, pohovor. Detaily zde.

 

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v roce 2024 v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, mohou být přijati na program Podniková ekonomika a management na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština). Uchazeči tedy doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia. Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu.
  2. Získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů z každé části testu.
  3. Umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni či vykonávali aktivity hodné zřetele. Tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

 

Magisterské studium

Více informací naleznete zde

Doktorské studium

Více informací naleznete zde.

  • Elektronická přihláška: 930 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

VŠE spolupracuje s téměř 250 partnerskými univerzitami čtyř kontinentů. Do zahraničí je vysíláno v průměru kolem 1000 studentů ročně a stejný počet zahraničních studentů je přijímán. Českým i zahraničním studentům škola nabízí široké spektrum akreditovaných programů a kurzů v cizích jazycích. Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.

Kontakt

Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze
Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3