Pražská vysoká škola psychosociálních studií získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu v roce 2001. Nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských programech zaměřených na sociální práci, psychologii a psychoterapii a zdravotně sociální péči. Velká pozornost je věnována celoživotnímu vzdělávání. Absolventi se uplatňují v oblasti zdravotnictví, v institucích sociální péče, personalistice a jiných oblastech, kde lze využít hlubších poznatků z psychologie.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářského studia má tři části:

1. část je písemná a obsahuje: test obecných studijních předpokladů, vědomostní test (základy společenských věd) a osobnostní dotazník (obor Sociální politika a sociální práce)/ test z cizího jazyka (obor Psychologie)

2. část je ústní a je zaměřena na: orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží, řešení modelového sociálního problému nebo situace, posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Přihlášku ke studiu můžete podat do 28.2. (obor Psychologie), 30.4. (obor Sociální práce).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 850 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti PVŠPS mají možnost využít program Erasmus+ pro studijní a pracovní pobyty. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátora Erasmu+ - Karolínu Tulachovou na mobility@pvsps.cz

Školné

Výše školného se liší podle zvoleného oboru. Pro obor Sociální práce je výše školného stanovena na 25 500,- za semestr a pro obor Psychologie je poplatek 29 200,- za semestr.