O nás

Vznik Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě je úzce spojen se vznikem univerzity. Ta byla schválena zákonem ČNR v červenci 1991, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě pak zřídil Přírodovědeckou fakultu OU s účinností od 1. října 1991.

Základ pedagogické a vědecké činnosti pracovníků Přírodovědecké fakulty OU byl položen již v roce 1990, kdy na půdě tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě proběhlo generální výběrové řízení na obsazení míst na všechny připravované fakulty. Na Přírodovědecké fakultě OU šlo o místa na katedrách matematiky, informatiky a počítačů, fyziky, chemie, biologie a geografie. V dalších letech došlo v organizační struktuře k některým změnám, které však jen doplňovaly počáteční stav. Katedra geografie se rozdělila na katedru fyzické geografie a geoekologie a na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a katedra biologie změnila svůj název na katedru biologie a ekologie a pod svůj patronát převzala Botanickou zahradu.

Součástí přípravy Přírodovědecké fakulty OU na pedagogickou činnost bylo v roce 1990 akreditační řízení, na němž se zejména podílely Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Výsledky tohoto řízení umožňovaly realizovat navrhované bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž počet se v dalších letech výrazně zvyšoval a rozšiřoval i o doktorské studijní programy na základě akreditací již Akreditační komisí ČR. V současné době fakulta disponuje i habilitačním a profesorským (jmenovacím) řízením v několika oborech. Trend zkvalitňování studijní a vědecké činnosti nadále pokračuje a prohlubuje se.

Fakulta disponuje čtveřicí budov v centru města a ve Slezské Ostravě a botanickou zahradou v Ostravě Radvanicích.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

U bakalářských studijních programů se koná přijímací zkouška zpravidla ve formě písemného testu z příslušného oboru. V případech, kdy dlouhodobě evidujeme nízký či výrazně klesající počet uchazečů, resp. studentů 1. ročníků daného programu, není v rámci vyhlášení přijímacího řízení stanovena přijímací zkouška z programu s tím, že je uvedeno pro případ počtu uchazečů (k 15. březnu 2020, resp. 31. března pro obory Aplikovaná informatika v kombinované a distanční formě studia) přesahující kapacitní možnosti pracoviště, že uchazeči budou konat PZk z příslušného oboru. U programů, které umožňují prominutí přijímací zkoušky (zpravidla na základě vynikajících výsledků studia na SŠ, úspěchu v rámci oborových olympiád, výsledků NSZ apod.), musí uchazeč o prominutí písemně požádat děkana fakulty.

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1