O nás

Vznik Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě je úzce spojen se vznikem univerzity. Ta byla schválena zákonem ČNR v červenci 1991, který nabyl účinnosti 28. září 1991. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě pak zřídil Přírodovědeckou fakultu OU s účinností od 1. října 1991.

Základ pedagogické a vědecké činnosti pracovníků Přírodovědecké fakulty OU byl položen již v roce 1990, kdy na půdě tehdejší Pedagogické fakulty v Ostravě proběhlo generální výběrové řízení na obsazení míst na všechny připravované fakulty. Na Přírodovědecké fakultě OU šlo o místa na katedrách matematiky, informatiky a počítačů, fyziky, chemie, biologie a geografie. V dalších letech došlo v organizační struktuře k některým změnám, které však jen doplňovaly počáteční stav. Katedra geografie se rozdělila na katedru fyzické geografie a geoekologie a na katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a katedra biologie změnila svůj název na katedru biologie a ekologie a pod svůj patronát převzala Botanickou zahradu.

Součástí přípravy Přírodovědecké fakulty OU na pedagogickou činnost bylo v roce 1990 akreditační řízení, na němž se zejména podílely Univerzita Karlova v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Výsledky tohoto řízení umožňovaly realizovat navrhované bakalářské a magisterské studijní obory, jejichž počet se v dalších letech výrazně zvyšoval a rozšiřoval i o doktorské studijní programy na základě akreditací již Akreditační komisí ČR. V současné době fakulta disponuje i habilitačním a profesorským (jmenovacím) řízením v několika oborech. Trend zkvalitňování studijní a vědecké činnosti nadále pokračuje a prohlubuje se.

Fakulta disponuje čtveřicí budov v centru města a ve Slezské Ostravě a botanickou zahradou v Ostravě Radvanicích.

Web

Kde nás najdeš

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1

Přihlášky a přijímačky

Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (ten se už několik let nemění a zůstává na 560 Kč). Postupně všechny přihlášky od uchazečů zpracováváme. To vše probíhá až do určeného termínu, kterým uzavíráme první řádné kolo pro podání přihlášek (zpravidla 15. března, u doktorských studijních programů se termíny mohou lišit a informace ti podá referent pro vědu a doktorské studium). Na většinu našich studijních programů přijímáme studenty bez přijímací zkoušky (bližší informace najdete v podmínkách přijímacího řízení). V případě velkého zájmu ze strany uchazečů pak naše katedry mohou přistoupit k pořádání přijímací zkoušky formou písemného testu. Co přesně může obsahovat přijímací zkouška pro konkrétní zvolenou specializaci, pak zjistíte přímo u jednotlivých popisů u našich studijních programů. Přijímací zkoušky připravují jednotlivé katedry.

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt po dobu 3 až 12 měsíců do některé ze zahraničních institucí řady evropských zemí. Fakulta má uzavřenou i řadu dalších bilaterálních smluv mimo rámec Erasmu+, čímž umožňuje studijní či pracovní spolupráci i s dalšími zeměmi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v zahraničí po dobu 2 až 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Každý student může vyjet v rámci každého cyklu svého studia (Bc., Mgr., PhD.) jedenkrát na studijní pobyt Erasmus+ a jedenkrát na pracovní stáž Erasmus+. Více informací o studiu a pracovních stážích v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita
30. dubna 1404/22
701 03 Ostrava 1