O nás

Prvotní historie Lékařské fakulty je datována rokem 1993, kdy byla na Ostravské univerzitě založena Zdravotně sociální fakulta cíleně zaměřená na vzdělávání absolventů pro zdravotnické a sociální profese.

V dubnu 2008 byl Akademickým senátem Ostravské univerzity (AS OU) schválen vznik nové Fakulty sociálních studií, jejímž základem se stala Katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty. Počátkem akademického roku 2008/2009 pak byla Zdravotně sociální fakulta specializující se na vzdělávání zdravotnických profesí rozhodnutím AS OU přejmenována na Fakultu zdravotnických studií. Studijní obory Fakulty zdravotnických studií postihují celou šíři tzv. nelékařských zdravotnických oborů od převážně humanitně zaměřených, jejíž absolventi pracují v přímém kontaktu s pacientem/klientem, až po obory spíše technicky zaměřené – přístrojové a laboratorní.

Nejdelší tradici na současné fakultě mají obory zdravotní laborant a fyzioterapie. V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila a rozšiřovala. Po roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon o vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích (zákon 96/2004 Sb.), se fakulta cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti. Bylo ukončeno například vzdělávání v bakalářských oborech zdravotnický management a sociálně zdravotní a geriatrická péče, protože zákon takovéto profese nedefinoval. Naopak fakulta akreditovala jiné bakalářské a magisterské studijní obory, které nabízejí nově pro některé zdravotnické profese vzdělání na vysokoškolské úrovni. Počtem a strukturou zdravotnických studijních programů a oborů patří fakulta mezi největší v České republice.

Úspěšnou akreditací studijního programu Všeobecné lékařství v dubnu 2010 začíná nová éra rozvoje fakulty. V této souvislosti byla zaregistrována na MŠMT ČR změna Statutu Ostravské univerzity v Ostravě ve smyslu změny názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě.

Studijní programy

Lékařská fakulta nabízí vzdělávání v šestiletém magisterském oboru Všeobecné lékařství, v bakalářských studijních oborech pro zdravotnické profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, ortotik-protetik, nutriční terapeut a asistent ochrany veřejného zdraví. Na vybrané bakalářské obory navazují dvouleté magisterské obory Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se dvěma specializacemi (Ošetřovatelská péče v pediatrii a Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii), Komunitní péče v porodní asistenci, nově od roku 2011 i Fyzioterapie a Intenzivní péče. V akademickém roce 2010/11 byla na fakultě zahájena také výuka ve dvou doktorských studijních programech Ošetřovatelství a Veřejné zdravotnictví, a rovněž Lékařská fakulta získala oprávnění konat rigorózní řízení v oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví a udělovat dle Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění titul PhDr.

Web

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 2894/19
703 00 Ostrava - Vítkovice

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči jsou ke studiu přijímáni na základě vědomostních testů z různých disciplín dle oboru. Více informací o charakteru přijímacího řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta umožňuje svým studentům strávit  3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Studium v zahraničí je možné i na základě bilatelárních smluv, které má fakulta uzavřené s vybranými institucemi po celém světě.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž. Více informací o zahraničním studiu a pracovních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU.

Kontakt

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita
Syllabova 2894/19
703 00 Ostrava - Vítkovice