O nás

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FSS OU) byla založena 1. dubna roku 2008. Konstituování FSS OU je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty OU, na níž byl v roce 1995 akreditován pětiletý magisterský studijní obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Základem nové Fakulty sociálních studií OU se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna ze Zdravotně sociální fakulty OU.

Cílem fakulty je umožnit zájemcům studium společenskovědních, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti.

Fakulta tak má od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání a od roku 2013 nabízí další vzdělávání sociálních pracovníků. Na fakultě jsou realizovány tříleté bakalářské studijní obory v prezenční i kombinované formě a dvouleté navazující magisterské obory taktéž v obou formách studia. Zájemci rovněž mohou studovat v doktorském studijním programu v českém a anglickém jazyce.

Jedním z hlavních cílů fakulty je internacionalizace vzdělávání, kterou dokladuje spolupráce se zahraničními univerzitami z evropských zemí, dále pak zapojení učitelů zahraničních vysokých škol do výuky navazujících magisterských programů i podíl profesorů ze zahraničí na realizaci stávajícího doktorského studijního programu.

Vědeckovýzkumná činnost fakulty navazuje na vědeckovýzkumnou činnost Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty a je zaměřena na zkoumání sociálních dopadů modernizace a s ní spojené globalizace měnící evropský model sociálního státu a na relevantní témata sociální práce. FSS OU úzce spolupracuje s Evropským výzkumným institutem sociální práce (ERIS) na OU.

FSS OU pokračuje v tradicích Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU ve spolupráci s praxí. Kvalita praxí je průběžně sledována jak ze strany studentů a fakulty, tak ze strany poskytujících organizací.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita
Českobratrská 1182/16
702 00 Ostrava - Mariánské Hory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářský obor Sociální práce:

Písemný znalostní test realizovaný na PC. Obsah testu je odvozen z platných standardů středoškolské výuky v oblasti základů společenských věd. Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů. Zkoušku nelze prominout.

Bakalářský obor Zdravotně-sociální péče:

Písemný test přijímací zkoušky se skládá z 60 otázek z tematického okruhu „biologie člověka“. Uchazeč může u přijímací zkoušky získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl-nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na dosažení minimální hranice 20 bodů. Přijímací zkouška bude prominuta v případě, že počet uchazečů k 27.03.2019 nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, a to pouze uchazeči, který doloží, že průměr jeho známek za poslední dva roky studia na střední škole bude maximálně 1,80. Průměr se počítá z pololetního i závěrečného vysvědčení za poslední dva roky studia, konče pololetním vysvědčením v absolventském ročníku, a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity otevírá 2. kolo přihlášek pro vybrané programy, jejich seznam naleznete zde. Lhůta pro podání přihlášky ke studiu: do 21. srpna 2020

  • Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta sociálních studií umožňuje svým studentům strávit 3-12 měsíců na některé z partnerských univerzit v některé z evropských zemí pomocí programu Erasmus+. Více informací naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vyrazit i na pracovní stáž po dobu 2-12 měsíců. Více informací o zahraničních stážích naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Ostravská univerzita nabízí studentům ubytování na kolejích Jana Opletala. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí. Studenti mají rovněž možnost zajistit si sami ubytování i na kolejích, které nejsou součástí OU. Jejich seznam naleznete zde.

Kontakt

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita
Českobratrská 1182/16
702 00 Ostrava - Mariánské Hory