O nás

Agronomická fakulta byla založena v roce 1919.

V souvislosti se změnami ve společnosti i v zemědělství a potravinářství rozšířila Agronomická fakulta nabídku svých studijních oborů, které připraví absolventy pro jejich dobré uplatnění v praxi.

V rámci přiblížení se standardům zahraničních univerzit probíhá studium na Agronomické fakultě Evropského kreditního systému. Nový kreditní systém umožňuje rozsáhlejší výběr volitelných předmětů hlavně ve vyšších ročnících a tedy zvýšený podíl studentů na utváření vlastního osobního odborného profilu, včetně širokých možností na mezinárodní mobilitu studentů.

 

Možnost studia:

Bakalářské studijní obory: Agroekologie, Odpadové hospodářství, Technologie potravin, Fytotechnika, Biotechnologie rostlin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika, Rostlinolékařství, Pozemkové úpravy, Provoz techniky, Agrobyznys

 Navazující magisterské studijní obory: Technologie a management odpadů, Technologie potravin, Jakost a zdravotní nezávadnost potravin, Ekotrofologie, Fytotechnika, Genetika a šlechtění rostlin, Biotechnologie rostlin, Zemědělské inženýrství,  Zootechnika ,  Chov koní a agroturistika,  Krmivářství,  Rybářství a hydrobiologie,  Živočišné biotechnologie, Agroekologie, Rozvoj venkova,  Automobilová doprava,  Management techniky, Agrobyznys

Doktorské studijní programy: Zemědělská chemie, Agricultural Chemistry, Anatomie a fyziologie rostlin, Aplikovaná a krajinná ekologie, Molekulární biologie a genetika živočichů, Obecná produkce rostlinná, Obecná zootechnika, Rostlinolékařství, Speciální produkce rostlinná, Speciální zootechnika, Technika a mechanizace zemědělství, Technologie odpadů, Chemie a technologie potravin

Web

Kde nás najdeš

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Do bakalářských studijních programů jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek. Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia na AF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává maximálně 100 bodů, při horším prospěchu se počet bodů úměrně snižuje. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a limitu maximálně přijímaného počtu uchazečů.

Přihlášku podejte do 15.4.2019.

  • Elektronická přihláška: 440 Kč

Kontakt

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno