Posláním Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) je výuka výtvarných umění a rozvoj uměleckého myšlení. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarných umění s důrazem na volné umění talentovaným studentkám a studentům s nadějí, že po jeho absolvování najdou místo v současném světě, kde uplatní své umělecké a lidské kvality. Svým uměním a dovednostmi pak budou tento svět ovlivňovat a přispívat tak ke kvalitě života naší společnosti. Chceme být aktivní a kriticky smýšlející vzdělávací institucí. Tomu přizpůsobujeme náročnost ateliérového i teoretického studia. V rámci výuky ctíme hodnoty tvůrčí svobody, otevřenosti a osobní zodpovědnosti.

https://www.avu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Základním kritériem pro přijetí ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby.

Pro uchazeče došestiletého magisterského studiana AVU je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku).Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na Akademii výtvarných umění v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však zaniká nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia.

Pro uchazeče do tříletého navazujícího magisterského studia je podmínkou pro přijetí ukončené bakalářské vzdělání v oboru architektura nebo výtvarné umění(v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu).

Studium na AVU probíhá v českém jazyce.

Pro zahraniční uchazeče platí stejné podmínky.U občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenskéje nutná znalost českého jazyka(požadováno je osvědčení –certifikovaná zkouška zčeštiny pro cizince úrovně A2).

Formulář e-přihlášky naleznete od 1. 11. 2018 na internetové stránce.

Bude jedinou akceptovatelnou formou přihlášky ke studiu na AVU.

Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který:

a) řádně ukončil studium vmagisterském studijním programu Výtvarná umění nebo Dějiny umění, případně v příbuzném oboru, pokudto charakter projektu vyžaduje

b) vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků

c) vykazuje schopnost historicko-teoretické reflexe a předloží projekt disertační práce

d) konzultoval svůj záměr svybraným školitelem (vedoucím pedagogem AVUnebo členem Katedry teorie a dějin umění)

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2019/2020 probíhá ve dnech 1. - 28. února 2019.

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří AVU - 19.10.2018

Den otevřených dveří AVU - 19.10.2018

Program 12.00-19.00 zpřístupnění ateliérů, knihovny a Galerie AVU 16.00-16.30 úvodní slovo rektora a studijního prorektora AVU, základní informace o přijímacím řízení a studiu 16.00-19.00 projekce studentských prací a reportáží Artyčok.TV v učebně č. 6 16.30-17.00 prohlídka dílen AVU 17.00-19.00 konzultace domácích prací s pedagogy AVU ve vybraných ateliérech Důležité termíny přijímacího řízení ke studiu na AVU 2018/2019 30. 11. 2018 Uzávěrka pro podávání přihlášek na akademický rok 2018/2019 7. – 9. 1. 2019 Příjem prací uchazečů do prvního kola přijímacího řízení na Hlavní budově AVU (U akademie 4, Praha 7). 14. – 16. 1. 2019 První kolo přijímacího řízení (bez účasti uchazečů) 28. – 31. 1. 2019 Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Podrobné informace naleznete na stránkách školy zde.