O nás

Posláním Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) je výuka výtvarných umění a rozvoj uměleckého myšlení. Poskytujeme vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarných umění s důrazem na volné umění talentovaným studentkám a studentům s nadějí, že po jeho absolvování najdou místo v současném světě, kde uplatní své umělecké a lidské kvality. Svým uměním a dovednostmi pak budou tento svět ovlivňovat a přispívat tak ke kvalitě života naší společnosti. Chceme být aktivní a kriticky smýšlející vzdělávací institucí. Tomu přizpůsobujeme náročnost ateliérového i teoretického studia. V rámci výuky ctíme hodnoty tvůrčí svobody, otevřenosti a osobní zodpovědnosti.

Web

Kde nás najdeš

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 172/4
170 22 Praha 7

Přihlášky a přijímačky

Základním kritériem pro přijetí ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (AVU) je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby.

Pro uchazeče do šestiletého magisterského studia na AVU je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem maturitního ročníku).Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na Akademii výtvarných umění v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání. V takovém případě však zaniká nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia.

Pro uchazeče do tříletého navazujícího magisterského studia je podmínkou pro přijetí ukončené bakalářské vzdělání v oboru architektura nebo výtvarné umění (v době talentových zkoušek může být uchazeč studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu).

Studium na AVU probíhá v českém jazyce.

Pro zahraniční uchazeče platí stejné podmínky. U občanů jiné státní příslušnosti než české nebo slovenské je nutná znalost českého jazyka (požadováno je osvědčení –certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince úrovně A2).

Formulář e-přihlášky naleznete od 1. 11. 2018 na internetové stránce.

Bude jedinou akceptovatelnou formou přihlášky ke studiu na AVU.

Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který:

a) řádně ukončil studium v magisterském studijním programu Výtvarná umění nebo Dějiny umění, případně v příbuzném oboru, pokud to charakter projektu vyžaduje

b) vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků

c) vykazuje schopnost historicko-teoretické reflexe a předloží projekt disertační práce

d) konzultoval svůj záměr s vybraným školitelem (vedoucím pedagogem AVU nebo členem Katedry teorie a dějin umění)

Příjem přihlášek ke studiu pro akademický rok 2019/2020 probíhá ve dnech 1. - 28. února 2019.

  • Papírová přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Podrobné informace naleznete na stránkách školy zde.

Kontakt

Akademie výtvarných umění v Praze

U Akademie 172/4
170 22 Praha 7