Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny s informatikou a přírodními vědami.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech zaměřených na techniku, robotiku, programování, logistiku a v základních fyzikálních a chemických disciplínách.

Uplatnění

Absolventi disponují ucelenými vědomostmi v základních fyzických disciplínách. Mohou se tak uplatnit jako programátoři, správci počítačových sítí, logistici a správci operačních a informačních systémů v informatických a věděckých institucích i v průmyslu. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací testy pro většinu bakalářských oborů se skládají z matematiky a informatiky. Výjimkou je obor Nanomateriály, kde jsou přijímací testy z matematiky a fyziky nebo chemie a obor Aplikované vědy v inženýrství, kde jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických a strojních, kteří mají  z dvojice testovaných předmětů po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,00 včetně, budou přijati bez písemné zkoušky, v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.

Uchazeči o navazující magisterské studium budou přijímáni na základě výsledků dosažených v průběhu bakalářského studia. Bez přijímacích testů/pohovorů budou přijímáni uchazeči, kteří mají za celé bakalářské studium průměrný prospěch do 2,5 včetně nebo u státní závěrečné zkoušky průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně. Uchazeči, kteří toto kritérium nesplní, budou pozváni na přijímací test. Přijímací test ověří předpoklady pro studium zvoleného oboru a jazykové předpoklady uchazeče.

Přihlášku je možné podat do 30.3. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských a magisterských oborů je možné podávat do 4.8.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 450 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti unvierzity mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Fakulta má zároveň uzavřeno několik bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.