Ekonomická fakulta TU v Liberci (do r. 2009 Hospodářská fakulta) zahájila výuku k 1.9.1992. Studium je kromě Liberce realizováno rovněž v konzultačních centrech v Jičíně a České Lípě (kombinovaná forma vzdělávání).

Studijní programy

Nabízí studium zaměřené na ekonomiku podniku domácího i mezinárodního prostředí, se zvláštním zřetelem k obchodu službami a cestovnímu ruchu. Je nabízeno rovněž studium orientované na informační a komunikační management.Většina oborů bakalářského a navazujícího magisterského programu je realizována v prezenční formě.

Uplatnění

Absolventi se profilují jako odborníci v podnikatelské i neziskové sféře, znalí principů fungování ekonomického subjektu. V praxi se mohou věnovat řízení stejně jako vývoji podnikových procesů. Nacházejí uplatnění v běžných podnicích, jakož i v bankovních a nadnárodních korporacích, často v úseku znalostního managementu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské obory jsou přístupny uchazečům, kteří úspěsně vykonají přijímací zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (AJ/NJ) a u některých oborů i z všeobecných studijních předpokladů. 

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosáhli v testu Obecných studijních předpokladů percentil 50 a více a současně v testu z Anglického nebo Německého jazyka percentil 50 a více. Dále mohou být bez přijímací zkoušky přijat uchazeči, kteří složili státní maturitní zkoušku z matematiky s výsledkem výborně až dobře.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení lze podávat od 1. do 18.8.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Německý jazyk
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 70 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Doplňující informace

Studium v zahraničí

EF TUL úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a nabízí studentům jedno až dvousemestrová studia v zahraničí, v rámci programu LLP/ERASMUS a na základě smluv o spolupráci.

Ubytování a koleje

Technická univerzita v Liberci nabízí studentům ubytování v několika kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Koleje a menzy TU v Liberci zde.