Fakulta restaurování byla založena roku 2005. Je jedinou fakultou tohoto druhu v ČR. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od roku 1993. Je jedním ze dvou univerzitních pracovišť, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restaurátorů.

Studijní programy

Nabízí studium předmětů zaměřených na restaurování a konzervaci konkrétních druhů památek (nástěnných maleb, knižní vazby, ...). Vzdělávání je poskytováno ve dvou úrovních; v akreditovaném čtyřletém bakalářském a akreditovaném dvouletém navazujícím magisterském stupni. Bakalářský studijní program Výtvarná umění je dále dělen na čtyři obory, které vycházejí z různých materiálových a výtvarných podstat restaurovaných děl.

Uplatnění

Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou dráhu samostatného restaurátora a konzervátora výtvarných - uměleckých a uměleckořemeslných děl. Jsou vedeni jak pro samostatnou práci v terénu, nebo pro práci v restaurátorských týmech, tak pro práci v muzeích, galeriích, archivech, atd. Celkový rozhled, znalosti a dovednosti jim umožní také pracovat ve školství, nebo ve státních, krajských orgánech (organizacích) památkové péče. Vzhledem k péči, která je věnována jazykovým znalostem studentů a jejich účasti na mezinárodních projektech restaurování, dává jejich dosažená kvalifikace vynikající předpoklady pro uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých a architektonických památek i v mezinárodním měřítku.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na bakalářské studijní programy se skládá ze dvou částí. Přvní část sestává z hodnocení domácích prací a písemného testu, jehož tematické okruhy jsou: základy dějin umění, základy chemie, všeobecný kulturněhistorický rozhled a všeobecné studijní předpoklady. Druhá část se skládá z talentové zkoušky a motivačního pohovoru.

Termín podání přihlášky je 19.5. (Bc.) a 7.9. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium a stáže v zahraničí

Univerzita nabízí a umožňuje studentům vycestovat a studovat v zahraničí. Studenti mohou v zahraničí strávit 1 až 2 semestry nebo si mohou vybrat některou ze zahraničních pracovních stáží. Více informací zde.

Ubytování, koleje a menzy

Vysokoškolské koleje Univerzity Pardubice nabízí kvalitní a levné ubytování studentům, zaměstnancům a hostům Univerzity. Menší část lůžkové kapacity slouží po celý rok také zájemcům z řad veřejnosti. Koleje jsou umístněné v 6 budovách v centru univerzitního kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Stravování ve vysokoškolské menze využívají hlavně studenti a zaměstnanci Univerzity, vítáni jsou však i zájemci z řad veřejnosti. Menza svá jídla nabízí ve 4 jídelnách, z toho dvě jídelny jsou přímo v budově menzy v univerzitním kampusu, třetí jídelna je umístěna v areálu v Doubravicích a nejnovější jídelna je v budově Univerzity na náměstí Čsl. legií v centru Pardubic. Více informací zde.