Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. je první českou soukromou vysokou školou, která se specializuje na politické vědy.

Studijní programy a uplatnění

Nabízí vzdělání v bakalářském studijním programu Politologie - jak v prezenční, tak kombinované formě. Absolventi se uplatňují především ve veřejné správě, politických organizacích, žurnalistice i soukromém sektoru.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška má podobu ústního pohovoru, který ověřuje znalosti uchazeče ze základů společenských věd v rozsahu středoškolské látky a zájem o studijní program. Úspěšnost u přijímacího řízení je 100% - každý získá příležitost zjistit, zda studium zvládne či nikoliv.

Přihlášku ke studiu je možné podat do 31.3. (1.kolo), 15.8. (2.kolo) a 15.9. (3.kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné na jeden semestr činí 19 900 Kč. 

Slevy a stipendia

Studenti mají několik možností jak své školné snížit. Mají možnost zažádat o prospěchové stipendium, čímž se školné může snížit až o jednu polovinu. Dále se mohou zapojit do různých tvůrčích činností, což může poplatek snížit až o 100%.