O nás

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., v Praze 5, Duškova 7, poskytuje vysokoškolské vzdělání ve zdravotnických nelékařských oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent.

Studijní programy mají všechny atributy moderního ošetřovatelství, a to včetně interdisciplinárního a multiprofesního charakteru. Programy postupují od zdravého jedince k jedinci nemocnému s důrazem na biopsychosociální hledisko. Studenti jsou vedeni k samostatnému rozhodování podloženému teoretickými i praktickými vědomostmi a zkušenostmi. Praktické výuce je věnováno více než 50 % hodinové dotace programů. Výuka se opírá o moderní trendy v těchto disciplínách. Vede studenty k samostatnému rozhodování.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5

Přihlášky a přijímačky

Termíny přijímacích zkoušek a podání přihlášek ke studiu:

2. kolo přijímacích zkoušek 3. 9. 2019 (podání přihlášek do 27. 8. 2019)

Uchazeči o studium oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Radiologický asistent se podrobují testu zaměřenému na znalosti z biologie člověka a fyziky na středoškolské úrovni.

Uchazeči o studium oboru Zdravotnický záchranář vykonávají talentovou a písemnou zkoušku. Uchazeč musí být zdravotně způsobilý k výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Talentová zkouška prokazuje plaveckou zdatnost a je hodnocena bodově. Talentovou zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Písemnou zkouškou jsou testovány znalosti z biologie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá obsahu gymnaziálního a středoškolského učiva zakončeného maturitní zkouškou.

Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol (diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář) jsou při složení rozdílových zkoušek a splnění podmínek Vysoké školy zdravotnické přijímáni do 3. ročníku studia.

  • Elektronická přihláška: 1000 Kč
  • Papírová přihláška: 1000 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Pro obor Porodní asistentka a Všeobecná sestra je výše školného stanovena na 34.000,- Kč za celý akademický rok.

Pro obor Radiologický asistent je výše školného stanovena na 56.000,- Kč za celý akademický rok.

Pro obor Zdravotnický záchranář je výše školného stanovena na 58.000,- Kč za celý akademický rok.

Kontakt

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

Duškova 1094/7
150 00 Praha 5