O nás

Vysoká škola polytechnická Jihlava je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina. Kromě atraktivních studijních programů nabízí praxi během studia, dobrou dopravní dostupnost, zahraniční stáže i individuální přístup.

Studijní programy

VŠPJ nabízí akreditované studijní programy bakalářského a magisterského typu a kurzy celoživotního vzdělávání. Obecným cílem studia v akreditovaných studijních programech je poskytnout zájemcům možnost získat profesně orientované vzdělání s výrazně praktickými výstupy a tím zajistit absolventům lepší uplatnitelnost na trhu práce.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium:

Do oborů Cestovní ruch, Finance a řízení, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Aplikovaná informatika jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Porodní asistentka, Všeobecná sestra:

Přijímací zkouška se skládá A) z testu na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat B) z ústní zkoušky z biologie člověka.

Zdravotně sociální pracovník:

Přijímací zkouška se skládá z A) testu na PC v rozsahu 50 otázek ze základů společenských věd, psychologie, filozofie,sociologie a biologie v rozsahu středoškolského učiva. Ke zpracování testu je stanoven celkový časový limit 45 minut. Každá správná odpověďje hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem a za špatnouo dpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně může uchazeč za písemný test získat 50 bodů. B) ústní zkoušky k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. 

Navazující magisterské studium:

Komunitní péče v porodní asistenci

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium, prokázání způsobilosti ke studiu u ústní přijímací zkoušky z porodní asistence a praxe odpovídající oboru Porodní asistentka v délce nejméně dvou let (obsah praxe bude individuálně posuzován odbornou komisí). Potvrzení o praxi uchazeči doloží při přijímací zkoušce. 

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium v nelékařských zdravotnických oborech, prokázání způsobilosti ke studiu u ústní přijímací zkoušky z managementu ve zdravotnictví a praxe v délce 3 let (z toho 2 roky na vedoucí pozici, například vrchní sestra, staniční sestra, zástupce vrchní sestry, vedoucí laborant, manažer kvality, manažer řízení rizik apod.)

  • Elektronická přihláška: 450 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Škola rovněž nabízí zahraniční pracovní stáže a výměnné zahraniční pobyty. Jako jediná vysoká škola v ČR provozuje také vlastní cestovní kancelář, je Zkouškovým centrem British Council pro získání jazykových certifikátů Cambridge ESOL a také Akreditovaným střediskem ECDL.

Koleje a menzy

Vysoká škola polytechnická Jihlava má ubytovací zařízení (kolej) na ulici Brtnická 13 v Jihlavě, které je určeno pro ubytování studentů a při volné lůžkové kapacitě je nabízeno ubytování také široké veřejnosti. Další ubytování je nabízeno v ubytovně BIV na Tř. Legionářů v Jihlavě, které je určeno zejména ke krátkodobému ubytování hostů, zaměstnanců VŠPJ a ostatní veřejnosti. Škola studentům nabízí k dispozici i menzu, kde mají studenti možnost sníst si až dvě teplá jídla denně. 

Kontakt

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16
586 01 Jihlava