O nás

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie. Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě. Vychovává tak odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

PROČ STUDOVAT NA VŠAPs?

 • Potřeba odborníků se širokými znalostmi a dovednostmi z aplikované psychologie a managementu stále stoupá. Studium otevírá možnosti i těm, kteří budou připraveni na mezinárodní spolupráci ve firmách exportujících a importujících do a z odlišného kulturního prostředí a působení v nadnárodních společnostech a institucích.
 • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
 • Vysoká škola aplikované psychologie dává nové možnosti studia aplikované psychologie pro všechny zájemce. Pro absolventy středních škol – maturanty formou denního studia a pro lidi z praxe, při zaměstnání formou kombinovaného studia (dálkové studium).
 • Terezín je velmi dobře dostupný autobusem i autem ze všech okolních měst a také z Prahy a Ústí nad Labem. Z nejbližšího okolí, např. z Litoměřic, lze dojíždět i na kole.
 • Vysoká škola sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách s kompletním moderním vybavením. Disponuje učebnami, knihovnou, studovnou a aulou pro více než 100 posluchačů. Studenti mají pro odpočinek a občerstvení k dispozici prostory vybavené automaty a kuchyňkou.
 • Využijte této nové příležitosti ke studiu a staňte se odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.
Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín

Přihlášky a přijímačky

Bez přijímací zkoušky

Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.

Podmínky přijetí

 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (nutno doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení).
 • Zaslání strukturovaného životopisu – formulář Europass ONLINE zde
 • Zaslání motivačního dopisu – uveďte důvody, které vás vedou ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)
 • Úhrada administrativního poplatku za přihlášku 500,- Kč (číslo účtu: 289 722 927 / 0300, variabilní symbol: datum narození)

Přijímací řízení je možné absolvovat před maturitou a maturitní vysvědčení doložit následně.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém získáte znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech: 

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako psychologie osobnosti, sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita 

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X a Y a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika 

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí, seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) zde: odkaz

CÍLE BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Připravit absolventy na profesní uplatnění v oblastech, ve kterých jsou požadovány odborné znalosti a dovednosti v oblasti personálního řízení, s důrazem na interkulturní dimenzi.

Dalším cílem je možnost uplatnění v organizacích mezinárodního charakteru, ve kterých je vyžadována interkulturní kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti interkulturního managementu.

PROFIL ABSOLVENTA A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ 

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí. 

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách.

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace.

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

Studijní program umožní úspěšným absolventům ucházet se o studium v magisterských studijních programech stejného, či příbuzného zaměření.

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat:

 • Personalista, HR specialista, HR generalista
 • HR manažer
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace

Kontakt

Vysoká škola aplikované psychologie

Akademická 409
411 55 Terezín