Přírodovědecká fakulta vznikla roku 1920 vyčleněním z Filozofické fakulty UK.

Studijní programy

Nabízí studium v celém spektru přírodovědných oborů od biologie, ekologie, chemie přes geografii či geologii až po demografii, včetně studia učitelství.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují ve výzkumu, vzdělávání a v širokém spektru odborných či manažerských pozic zpravidla v návaznosti na absolvovaný obor.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je písemná a skládá se buď z testu všeobecných studijních předpokladů nebo relevantního odborného předmětu nebo jejich kombinace. Předměty přijímací zkoušky jsou uvedeny u jednotlivých oborů.

Zkouška může být prominuta uchazečům, kteří již během středoškolského studia dostatečně prokázali své odborné znalosti v přírodovědných oborech a schopnost studovat. Týká se to řešitelů českých a slovenských středoškolských předmětových soutěží (olympiád), české a slovenské středoškolské odborné činnosti (SOČ) a korespondenčních seminářů pořádaných PřF UK.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců. Dalšími programy jsou Aktion, Ceepus a další. Více informací o možnostech studia v zahraničí najdete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.