Speciál O OBORECH: Znakový jazyk v komunikaci neslyšících

27. 5. 2011 | O studijních oborech

Člověk si běžně ani neuvědomí, jak je pro jeho fungování ve všedním životě důležitý sluch. Říká se, že pokud je jeden z našich pěti smyslů oslaben, ostatní čtyři se posílí a snaží se tak alespoň částečně nahradit ten pátý. V některých situacích je však i tak absolutně nemožné se některým činnostem věnovat, třeba vysokoškolskému studiu. Proto se v našem speciálu zaměříme na obory, které se týkají znakové řeči pro neslyšící.

Co to vlastně je

Lidé s postižením sluchu jsou v podstatě připraveni o možnost studovat. Přednášky, semináře, komunikace s vyučujícími… To vše předpokládá zdravý sluch. Proto na českých vysokých školách existují obory, které se specializují na výuku s použitím znakového jazyka. Tento typ výuky však není určen pouze neslyšícím studentům. Přihlásit se mohou také zájemci, kteří se chtějí věnovat například překladatelství do znakové řeči. Kromě níže zmíněných škol je také možné studovat či naučit se znakový jazyk v různých centrech či kroužcích.

Kde studovat

Jako první vznikl pro neslyšící bakalářský obor Výchovná dramatika pro neslyšící na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. První studenti nastoupili ke studiu ve školním roce 1992/1993. Jelikož však byl o studium zájem, vznikl časem na stejné fakultě i obor magisterský. V roce 1998 přibyla k tomuto oboru ještě Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. I zde lze studovat jak v bakalářském tak magisterském programu. Obor se dále dělí na tři specializace: odbornou, pedagogicko-komunikační a tlumočnickou, která je však určená pouze slyšícím studentům. Usnadnění studia neslyšícím umožňují i jiné školy, například zaváděním e-learningových metod výuky. Například Masarykova universita v Brně založila v roce 2000 středisko Teresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Přijímací zkoušky

Kromě klasických požadavků pro přijímací řízení na vysokou školu (jako je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, respektive ukončené bakalářské vzdělání u uchazečů na navazující magisterské studium), musí u oboru Výchovná dramatika pro neslyšící na JAMU uchazeči předložit také potvrzení o zdravotní způsobilosti studovat VŠ a potvrzení o provedeném foniatrickém vyšetření s výsledkem vyšetření. Pokud chcete začít studovat obor Čeština v komunikaci neslyšících, máte v bakalářském programu možnost studovat jedno- i dvouoborově. Většinou je přijata tak třetina uchazečů. Přijímačky samotné se pak skládají formou testu, ve kterém se ověřují jak obecné předpoklady ke studiu, tak otázky týkající se hluchoty a znakového jazyka. Přihlásit se mohou jak slyšící tak neslyšící zájemci (Více informací naleznete zde).

Předměty

Vzhledem k poměrně rozlišné náplni studia obou u nás vyučovaných oborů je rozdílná i skladba předmětů. Jsou však předměty, které musí absolvovat studenti v Praze i v Brně. Především se klade velký důraz na naučení se znakového jazyka, což je prakticky elementární znalost, bez níž se nelze pohnout dál. Učí se také práce s počítačem a práce s médii. Na JAMU jsou zaměření také na pohybové aktivity a přesnou terminologii, popisující divadelní činnost, společně s pedagogickou metodikou. Pedagogickou stránkou se zabývají i na Filozofické fakultě, i když tam se jedná spíše o speciální pedagogiku pro neslyšící. Kromě toho se zde důkladně probírá lingvistika, český jazyk, kultura hluchých či hluchoněmých, psychologie a sociologie.

Uplatnění absolventů

Všichni, kteří perfektně ovládají znakový jazyk, mohou bez pochyb působit jako lektoři znakového jazyka. Absolventi mohou působit jako překladatelé znakové řeči, mohou pracovat v organizacích pro sluchově postižené či jako asistenti učitelů či lektoři ve školách pro děti s tímto handicapem. Divadelníci mohou samozřejmě pokračovat v praxi nebo působit ve výtvarných či jiných kroužcích pro mládež. Znalost znakové řeči je jistou výhodou na trhu práce (ať pro slyšící či neslyšící). Vystudovaní neslyšící zase mohou využít znalosti odborné terminologie svého oboru ve znakové řeči.

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, www.grantadvisor.cz

Zdroj fotografií: http://sxc.hu/

Další články k tématu

Jak si vybrat studijní obor

Jak si vybrat studijní obor

Čeká vás letos rozhodování, na jakou VŠ si podat přihlášku? Pokud zatím vůbec netušíte, jaký obor je pro vás nejvhodnější, poradíme vám, jaké otázky si musíte před rozhodnutím zodpovědět i jak zjistit, jaké jsou vaše silné stránky. Ujasněte si své cíle Předtím, než si podáte přihlášky, měli byste si zodpovědět následující: Proč vlastně chci jít …

číst více