Speciál O OBORECH: Andragogika

8. 1. 2014 | O studijních oborech

Obor Andragogika u nás sice patří k těm mladším, avšak o její důležitosti svědčí to, že ho zájemcům o studium nabízí stále více škol. Dvě další ho poprvé otevřely teprve nedávno. O tom, co vlastně andragogika je, jak ji můžete využít v praxi a zejména, kde ji lze absolvovat, už se dozvíte v následujícím Speciálu. (pozn.: Článek byl aktualizován 31. 12. 2013, lč)

Proč je andragogika tak důležitá?

V dnešní době zvyšujících se nároků nejen na uchazeče o zaměstnání, ale i na zaměstnance, nabývají na důležitosti i nejrůznější formy doplňkového vzdělávání. Mezi ty patří třeba postgraduální studium, rekvalifikační kurzy, vnitrofiremní vzdělávání, různá školení a semináře či případně i další studium na střední či vysoké škole v podobě dálkového, kombinovaného nebo třeba večerního studia.
Výuka dospělých se ale v mnohých ohledech liší od vzdělávání či výchovy dětí a mládeže. Je to dáno věkem a tím i schopností se soustředit, omezenými časovými možnostmi, ale například i nabytými zkušenostmi či vrytými učebními návyky. Jistou roli také hraje časový odstup od doby, kdy student naposledy seděl ve školních či univerzitních lavicích. A právě to jsou okolnosti, na něž se zaměřuje a úspěšně i zohledňuje obor zvaný andragogika. Uplatňuje totiž specifické postupy vzdělávání, výchovy, řízení a péče o dospělé, jejichž prostřednictvím se je snaží připravit na plnohodnotný sociální i pracovní život a přispět k jejich osobnostnímu rozvoji.


Trocha historie aneb Kde se andragogika vlastně vzala
Samotné slovo „andragogika“ je složeninou řeckých slov, které v překladu znamenají „muž“ a „vedení“ (slovo „muž“ pouze signalizuje historický zvyk z doby, kdy ženy neměly ke vzdělání přístup). Jako první v novodobé historii použil tento výraz německý učitel Alexander Kapp, a to v první polovině 19. století; ovšem „znovuobjeveno“ bylo až o století později Eugenem Rosenstockem. Byl to právě on, kdo přišel na to, že vzdělávání dospělých je založeno na zcela jiných metodách než výuka dětí. U nás se dříve andragogika nazývala jako „lidovýchova“.


Obsah studia

Většina předmětů, se kterými se při studiu andragogiky můžete setkat, se pohybuje především v okruhu didaktiky a personalistiky, psychologie, sociologie, filozofie, ale také ekonomie, práva aj. Z odborných předmětů je třeba zmínit didaktiku dospělých, profesní a zájmové vzdělávání dospělých, personální řízení a personální činnosti, metody personální práce a metody sociálních výzkumů, sociální poradenství, lidské zdroje, gerontagogika (vzdělávání starších či starých lidí), management, firemní vzdělávání apod.
Zatímco bakalářské obory seznamují studenty s širší oblastí andragogiky v oblasti teoretické a částečně i praktické, navazující magisterské obory již většinou umožňují specializaci v rámci jedné z oblastí oboru. Nedílnou součástí studia v obou jeho stupních je i povinná praxe.

Profil a uplatnění absolventů

Absolventi oboru se uplatňují ve státní správě a samosprávě (například na ministerstvech, ve vzdělávacích institucích či na úřadech práce), v oblasti profesního vzdělávání zaměstnanců různých podniků a organizací, v nestátních a neziskových organizacích, v kulturně a výchovně vzdělávacích zařízeních, pedagogických centrech, nadacích, domovech pro seniory, v mezinárodních agenturách a institucích, u bezpečnostních složek a agentur, v masmédiích, reklamních agenturách apod. Uplatnění nacházejí také mimo jiné jako profesní konzultanti, lektoři, personalisté v oblasti řízení různých projektů a informačních technologií ve vzdělávání dospělých, jako výzkumní pracovníci v oblasti vzdělávání, atd.

Kde se dá andragogika studovat

  • Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta
Program: Pedagogika
Studijní obor:Andragogika a personální řízení (Bc., 3 roky, P/K; NMgr., 2 roky, P)
Počet uchazečů/počet přijatých pro ak. rok 2013/2014: Bc., P: 354/27, Bc, K: 293/9, NMgr.: 122/26

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky se skládají jednak z testu z obecných studijních předpokladů a jednak z oborového testu. Ten tvoří odborná část (základní poznatky z oboru andragogika a personální řízení a z příbuzných věd – pedagogika, psychologie, filozofie, sociologie) a část obecná (všeobecný kulturně-historický přehled, obecné vědecké pojmy a termíny).

Web: andragogika.ff­.cuni.cz

Studovat se dá i po třicítce a specialisté na andragogiku vědí jak (foto: Stock.XCHNG

Studovat se dá i po třicítce a specialisté na andragogiku vědí jak (foto: Stock.XCHNG)

  • Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta
Studijní obor: Andragogika (Bc., P, 3 roky, dvouoborové studium – obor lze kombinovat jen s oborem Sociologie; NMgr., K, 2 roky)
Počet uchazečů/počet přijatých pro ak. rok 2013/2014: Bc., P: 236/54, NMgr., K: 185/43

Přijímací zkoušky: Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku SPF – Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

Web: www.ksoc.upol.cz

Studijní obor: Andragogika v profilaci na personální management (Bc., K, 3 roky)
Počet uchazečů/počet přijatých pro ak. rok 2013/2014: 156/45

Přijímací zkoušky: Uchazeči nejprve skládají Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách. Uchazeči s nejlepšími výsledky v testu budou pozváni k ústnímu pohovoru, kde budou mj. předkládat seznam prostudované literatury ve vztahu k oboru. Pohovor má za cíl zhodnotit úroveň porozumění prostudovaných textů, ověřit vyjadřovací schopnosti uchazeče a jeho motivaci ke studiu.

Web: www.icv.upol.cz

Pedagogická fakulta
Studijní obor: Speciálně-pedagogická andragogika (Bc., P/K, 3 roky)
Počet uchazečů pro ak. rok 2013/2014: P: 151, K: 88

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá pouze z testu studijních předpokladů.

Web: www.upol.cz, www.pdf.upol.cz

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií
Studijní obor: Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře (Bc., K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Studenti jsou přijímáni na základě výsledku testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek, konkrétně testu základů společenských věd.

Web: ects.utb.cz

  • Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická fakulta
Studijní obor: Andragogika
Počet uchazečů/přijatých pro ak. rok 2013/2014: 255/45

Přijímací zkoušky: Zkoušky zastupuje Test obecných studijních předpokladů, který se skládá na počítači. Skládá se ze tří částí: logické myšlení, verbální myšlení a kulturně-společenský přehled.

Web: www.osu.cz

  • Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Andragogika (NMgr., P/K, 2 roky)

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku soubor otázek s volnou odpovědí. Obsah testu tvoří otázky z oboru pedagogických věd a věd příbuzných podle předepsaných tematických okruhů (viz webové stránky fakulty).

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální andragogika (NMgr., P/K, 2 roky, v Čj, Aj nebo Nj)

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia tvoří písemný test z integrativní speciální pedagogiky. Obsah a rozsah zkoušky je dán okruhy ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu speciální pedagogiky s uvedenou doporučenou literaturou (viz www.ped.muni.cz/wstud pod odkazem Přijímací řízení nebo web PdF, Katedry speciální pedagogiky http://www.ped.muni.cz/wsedu pod odkazem Studium/Okruhy SZZ).

  • Univerzita Jana Ámose Komenského

Studijní obor: Vzdělávání dospělých (Bc., P/K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Bez přijímacích zkoušek (školné: 25.000,– Kč/semestr).

Web: www.ujak.cz

Studijní obor: Andragogika (NMgr., P/K, 3 roky)

Přijímací zkoušky: Bez přijímacích zkoušek (školné: 25.000,– Kč/semestr).

Web: www.ujak.cz

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Při výběru vysoké školy je dobré zjistit si, jakou máte šanci na přijetí. Ne proto, abyste to předem vzdali, protože šance na úspěch je nepatrná, ale proto abyste si zajistili zadní vrátka. Určitě máte svoji vysněnou univerzitu, je však pravděpodobné, že stejný nebo podobný obor otevírají i jinde. Přihlášek si tak určitě podejte více. Abychom …

číst více
OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením. Obor Inženýrství životního prostředí Pro …

číst více