POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecná sestra

11. 5. 2015 | O studijních oborech

Chcete vykonávat práci všeobecné sestry v nemocnici? Střední zdravotnická škola již nestačí, základem je terciální neboli vysokoškolské vzdělání. Nabídka je široká. Račte si vybrat.

Praha, Liberec, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, Jihlava, Zlín, České Budějovice, Ostrava, Opava, Brno, Pardubice. Tam všude můžete studovat, aby se z vás stala všeobecná zdravotní sestra. Následující článek představí možnosti studia v každém z těchto měst.

Stručně o oboru

Obor Všeobecná sestra je na všech školách realizován v programu Ošetřovatelství. Jedná se o tříleté bakalářské studium. Absolventi mají oprávnění pracovat samostatně nebo jako člen ošetřovatelského týmu na úrovni směnové, staniční sestry nebo sestry odpovědné za kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Bakalářský diplom je licencí k výkonu povolání všeobecné sestry v celé Evropské unii. Praxe přitom patří mezi základní pilíře studia. Studenti na ní musí odpracovat více jak 2300 hodin. Několikatýdenní individuální praxe probíhá dokonce o prázdninách.

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova nabízí vysokoškolské vzdělání všeobecným sestrám na svých pěti lékařských fakultách v Praze nebo v Hradci Králové.

1. lékařská fakulta

Historicky nejstarší z lékařských fakult na UK nabízí studium v prezenční a kombinované formě. Spolupracuje především s pražskou Fakultní všeobecnou nemocnicí.

Studium

Hlavním cílem studijního programu je vybavit studenty teoretickými vědomostmi i praktickými dovednostmi pro poskytování ošetřovatelské péče a podílení se na preventivní, léčebné, diagnostické rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči v jednotlivých oblastech systému péče o zdraví v rozsahu daném platnou legislativou. Vzdělávací program pro sestry je koncipovaný jako průřezový. Studenti dostanou během studia základy z mnoha oborů: anatomie, fyziologie, antropologie, biochemie, biofyzika, psychologie, sociologie a především odbornou praxi.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky ověřují znalosti uchazečů zejména z biologie a písemný test musí absolvovat všichni uchazeči. Otázky pro přijímací zkoušky vycházejí z modelových zadání. Skripta je možné zakoupit v pokladně děkanátu fakulty. Fakulta přijímá 20 studentů pro prezenční formu studia, 40 pro kombinovanou. K přihlášce musíte přiložit kopii Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a případně potvrzení o délce trvání odborné praxe.

Více informací: http://www.lf1.cuni.cz/…rske-studium

2. lékařská fakulta

Fakulta zabezpečuje kompletní vzdělání ve všech oborech medicíny, navíc umožňuje získat i hlubší znalosti ve speciálních oborech dětského lékařství. Fakulta nabízí obor všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě. Škola spolupracuje s Fakultní nemocnicí Motol.

Přijímací řízení

Zkouška je dvoukolová. První kolo tvoří přijímací test z biologie a písemný test všeobecných předpokladů, který zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů. Do druhého kola postupuje jen část uchazečů. Ti jsou pozváni k ústnímu pohovoru, kde uchazeč musí před komisí zodpovědět dvě otázky. K písemné části přijímacího řízení existuje soubor modelových otázek, který je k zakoupení na studijním oddělen fakulty.

Více informací: http://www.lf2.cuni.cz/…ace-o-studiu

3. lékařská fakulta

Byla založená v roce 1953. Její původní název zněl Lékařská fakulta hygienická. Škola spolupracuje s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kde probíhá praktická část výuky. Dostupná je prezenční i kombinovaná forma studia.

Přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části. Písemný test ze základů biologie člověka, má celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná. Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, musí na ústním pohovoru interpretovat populárně naučný text, komise také posuzuje schopnost samostatného úsudku a všeobecný rozhled.

Více informací: http://www.lf3.cuni.cz/…maci-rizeni/

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Program ošetřovatelství s oborem všeobecná sestra se na škole vyučuje od roku 2005. Možné je studovat jak prezenční, tak kombinovanou formu studia. Absolventi studia by měli najít uplatnění jako v ústavní, tak v neústavní péči s předpokladem pro vedení ošetřovatelské­ho týmu.

Přijímací řízení

Obor přijímá necelé tři desítky uchazečů. Přijímací řízení je tvořeno jen písemným testem z biologie, somatologie a chemie. Za správné odpovědi se body přičítají, za špatné odečítají.

Více informací: https://www.lfhk.cuni.cz/…ske-studium/

Vysoká škola zdravotnická v Praze

Další možností kde lze v Praze studovat je soukromá Vysoká škola zdravotnická. Obor všeobecná sestra se zde studuje od září 2005. Škola nabízí pouze prezenční formu studia. Školné za jeden akademický rok vyjde na 34.000,– Kč. Studenti plní odbornou praxi v rozsahu 1760 výukových hodin na pracovištích dle studijních plánů.

Přijímací řízení

Uchazeči musí absolvovat test ze znalostí biologie člověka a psychologie. Testy je možné si za 200 Kč nanečisto vyzkoušet na stránkách školy.

Více informací: http://www.vszdrav.cz/…maci-rizeni/

Technická univerzita v Liberci

Ústav zdravotnických studií nabízí obor Všeobecná sestra v kombinované i prezenční formě. V průběhu studia student získá teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro zajišťování zdravotní péče v rámci ošetřovatelství a pro vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Typ kvalifikační přípravy sester je srovnatelný s přípravou sester ve státech Evropské unie a je v souladu s kvalifikačními směrnicemi Evropské unie. Ústav zdravotnických studií pořádá pro uchazeče o výše zmíněné obory také přípravné kurzy.

Přijímací řízení

Pozor! Technická univerzita přijímá i bez přijímaček. Musíte mít průměrný prospěch do 1,9 včetně po celou dobu studia. Pro ostatní je připraven písemný test z biologie (obecná biologie a somatologie) a z cizího jazyka (angličtina nebo němčina). Zájemci o kombinovanou formu musí mít maturitu ze střední zdravotnické školy nebo absolutorium na vyšší zdravotnické škole, potvrzení od zaměstnavatele o délce vykonávané praxe zdravotnického povolání s minimálním trváním jednoho roku a pracovní poměr v odborném zdravotnickém zařízení.

Více informací: http://www.uzs.tul.cz/…mace-o-oboru

Masarykova univerzita v Brně

Absolvent získá profesní kvalifikaci v oboru všeobecná sestra, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Uplatnění absolventa/ky je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových i nelůžkových) zařízeních a institucích. Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které poskytují péči dospívajícím, dospělým, seniorům, rodinám, komunitám, ohroženým skupinám, duševně nemocným, nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Studium probíhá v kombinované i prezenční formě. Studenti, kteří budou přijati do oboru všeobecná sestra v kombinované formě studia a nebudou mít předchozí zdravotnické vzdělání, absolvují v průběhu studia 2300 hodin odborné ošetřovatelské praxe ve FN Brno.

Přijímací řízení

Zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Více informací: https://www.muni.cz/…/fields/8764?…

Ostravská univerzita v Ostravě

Uplatnění absolventů je možné v rámci aktuálních zdravotnických systémů jednotlivých zemí v oblastech primární, sekundární a terciární péče. Získané teoretické a praktické znalosti a dovednosti umožní absolventům vést a řídit ošetřovatelský tým, privátní praxi nebo agentury poskytující služby v oblasti ošetřovatelské péče. Kombinované studium oboru všeobecná sestra kombinuje prezenční (blokové semináře a tutoriály) a distanční (samostudium s využitím distančních studijních opor) prvky studia. Uchazeč, který nemá odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry a bude přijat po úspěšném přijímacím řízení ke studiu, musí pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2300 hodin. Přijímací řízení

Zkouška je formou písemného testu z biologie a společenských věd.

Více informací: http://www.osu.cz/index.php?…

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta zdravotnických studií v Plzni nabízí uchazečům studium oboru Všeobecná sestra v prezenční i kombinované for­mě.

Přijímací řízení

Absolvujete vědomostní test z biologie člověka v rozsahu padesáti otázek.

Více informací: http://fzs.zcu.cz/…ske/VSK.html

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií poskytuje kombinované i prezenční studium. Cílem oboru je získání profesní kvalifikace všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit v souladu se strategií „Zdraví pro všechny v 21. století“. Absolvent je schopen chránit, udržovat, navracet a podporovat zdraví osob a skupin, jejich autonomii, soběstačnost v oblasti tělesných, psychických a životních funkcí s přihlédnutím na psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti. Úspěšné ukončení studia dává absolventům široký systémový základ v oboru Ošetřovatelství s možností získání dalších specializací v rámci celoživotního vzdělávání. U nejlepších absolventů dává předpoklady k pokračování v navazujícím magisterském studijním programu.

Přijímací řízení

Přijati budou ti, kteří úspěšně složí test z biologie. Pokud počet uchazečů u studijního oboru Všeobecná sestra (kombinovaná forma) nepřesáhne hodnotu 50, přijímací zkoušky se konat nebudou.

Více informací: https://www.upce.cz/…-detail.html?…

Univerzita Palackého v Olomouci

V Olomouci je možné studovat na všeobecnou sestru v prezenční i kombinované formě studia. Předměty zahrnují základy fyziologie, biochemie, psychologie, etiky, zdravého životního stylu, ošetřovatelské předměty, předměty klinického ošetřovatelství a jazyky (latina a angličtina). Významnou součást studia představují odborné ošetřovatelské pra­xe.

Přijímací řízení

Písemný test se skládá ze dvou částí: biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů. V průběhu kombinované formy studia je nutné absolvovat 2345 hodin ošetřovatelské praxe. Předpokládaný počet přijatých studentů je 50 denních a 30 dálkařů.

Více informací: http://www.upol.cz/…ecna-sestra/

Slezská univerzita v Opavě

Obor Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným a umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterém žijí. Získané vědomosti a dovednosti umožňují absolventům zhodnotit aktuální zdravotní stav a bio-psycho-sociální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích. Výuka probíhá v poměru 50 % teorie a 50 % praktické výuky.

Přijímací řízení

Společnost SCIO zajišťuje výběr studentů pro univerzitu pomocí Testu obecných studijních předpokladů. Jedná se o test, který je součástí Národních srovnávacích zkoušek.

Více informací: http://www.slu.cz/…z/uo/studium

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Opět prezenčně i kombinovaně můžete studovat na všeobecnou sestru na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. Průběžně během studia absolvujete celkem 32 týdnů ošetřovatelské a odborné praxe.

Přijímací řízení

Z testu z anglického či německého jazyka a z testu odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů.

Více informací: https://www.vspj.cz/…becna-sestra

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výuka všeobecných sester je uskutečňována spolu s Vyšší odbornou školou zdravotnickou ve Zlíně, ve formě prezenční i kombinované.

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio: odborný test z biologie.

Více informací: http://www.utb.cz/…-vseobecna-2

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Na Zdravotně sociální fakultě můžete studovat obor Všeobecná sestra dálkově nebo prezenčně. Přihlásí-li se ke studiu do kombinované formy studia studijního oboru Všeobecná sestra uchazeč, který nemá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude přijat ke studiu, musí během studia k získání odborné způsobilosti absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2300 hodin.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium (prezenční i kombinované) skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek). Do prezenční formy studia bude přijato 60 uchazečů, do kombinované 50.

Více informací: http://www.zsf.jcu.cz/…tudijni-obor

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav zdravotnických studií umožňuje studium jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Přijímací řízení

V prezenční i kombinované formě studia je nutné vykonat písemný test z biologie člověka. U kombinovaného studia je navíc možné dostat body navíc za vykonanou odbornou praxi. Do prezenčního studia bude přijato 40 uchazečů, do kombinovaného 20.

Více informací: http://fzs.ujep.cz/…imaci-rizeni

Zdroj ilustrace a fotografie: freeimages.com

Další články k tématu

Univerzita Pardubice otevírá nové obory. Učit bude budoucí piloty i sportovní manažery

Univerzita Pardubice otevírá nové obory. Učit bude budoucí piloty i sportovní manažery

Už od následujícího školního roku, který startuje v září bude Univerzita Pardubice – jako jediná škola ve střední Evropě – otevírat obor Technika, technologie a řízení letecké dopravy. „Nový profesní program zaměřený na letectví otvíráme jako jediní minimálně v rámci Česka. Pro letošní rok počítáme, vzhledem k výuce ve specializovaných laboratořích, s nástupem 24 nově přijatých …

číst více
Zbrusu nové vysokoškolské výukové centrum v Jihlavě

Zbrusu nové vysokoškolské výukové centrum v Jihlavě

Vysoká škola polytechnická Jihlava, jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina, se může od února 2020 pochlubit novým výukovým centrem. Největší stavební investice od doby vzniku VŠPJ za téměř 187 mil. Kč zahrnuje moderně pojatou přístavbu přednáškového sálu a rekonstrukci severního křídla hlavní budovy vysoké školy. A to není vše. Slavnostní otevření nového výukového centra proběhlo …

číst více