POROVNÁNÍ OBORŮ: Statistika

11. 3. 2011 | O studijních oborech

Nevěřím statistikám, které jsem si sám nezfalšoval, zní údajný výrok Winstona Churchilla. Ať už statistikám věříte nebo ne, opírají se o ně vědecké studie i politická rozhodnutí. V čem se liší obory, v rámci kterých se můžete statistice věnovat?

V nedávném článku jsme popsali studium statistiky. Pojďme nyní podrobněji srovnat, čím se jednotlivé obory na různých fakultách liší.

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Název oboru: Statistika a analýza dat

Náplň studia: Cílem studia je poskytnout studentům přehled základních matematicko-statistických a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat. Dále vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou potřeba v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Přijímací řízení: Testy studijních předpokladů

Uplatnění: Absolventi budou schopni dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky a budou schopni využívat moderní výpočetní techniky. Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech analýzy a zpracování hromadných dat. Předpokládá se uplatnění v institucích interdiscipli­nárního charakteru

Více informací:www.sci.muni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

Název oboru: Aplikovaná statistika

Náplň studia: Aplikovaná statistika (dříve Statistické a počítačové modelování) je orientován na problematiku stochastických modelů v ekonomických, přírodních, technických a společenských vědách. Absolvent oboru je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe (např. ekonomie, biologie, medicína, kontrola kvality, metrologie) a k práci se statistickým softwarem

Přijímací řízení: U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Tematické okruhy ani otázky nebudou uchazečům o studium zasílány. V případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00, může být prominuta přijímací zkouška u bakalářského studijního programu. Více zde.

Uplatnění: Absolvent najde uplatnění v oblasti státní správy, v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolventi tohoto bakalářského studia jsou připraveni i k následnému magisterskému studiu matematiky ve studijním programu N1103 Aplikovaná matematika.

Více informací: mant.upol.cz

Vysoká škola ekonomická – Fakulta informatiky a statistiky

Název oboru: Statistika a ekonometrie

Náplň studia: Posluchači získávají kromě základního ekonomického vzdělání specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky.

Přijímací řízení: Přijímací zkouška z matematiky a anglického nebo německého jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia.

Na fakultu je možno dostat se také bez zkoušek, pokud student absolvoval minimálně 3 roky (tzn. má minimálně 6 známek na vysvědčení) předměty matematika a angličtina s průměrem do 2,00 z každého předmětu, účastnil se přehlídky SOČ a celostátních kol olympiád nebo dosáhne uspokojivého výsledku z testu OSP společnosti Scio.

Uplatnění: Absolventi studijního programu se uplatňují ve státní statistické službě a ústavech pro výzkum veřejného mínění, v centrálních ekonomických institucích, podnikových a řídících útvarech, výpočetních střediscích, výzkumných ústavech apod.

Více informací: kstp.vse.cz

Název oboru: Statistické metody v ekonomii

Náplň studia: Studenti tohoto oboru získají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium se však neomezuje pouze na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je mnoho ekonomických předmětů – demografie, informatika, právo, management a další. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům velkou výhodu v praxi.

Přijímací řízení: viz obor výše

Uplatnění: Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v komerčních pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, dále v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (analytická oddělení bank a investičních fondů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.

Více informací: kstp.vse.cz

Zdroj: stránky příslušných škol

Zdroj obrázku: stock.exchange

Další články k tématu

Tělocvik na MUNI: Znalosti, které uplatníte i po studiu

Tělocvik na MUNI: Znalosti, které uplatníte i po studiu

Stejně jako na většině vysokých škol bývá i na Masarykově univerzitě v Brně povinnou součástí studia tělocvik. Možná se na něj těšíte, možná se sportu a fyzické aktivitě vyhýbáte jako čert kříži. V obou případech ale najdete v nabídce MUNI tělovýchovné předměty, které s největší pravděpodobností zužitkujete během studia i po něm. Sebeobrana Nebezpečí číhá …

číst více
Program pro ty, kteří chtějí opravdu pomáhat lidem

Program pro ty, kteří chtějí opravdu pomáhat lidem

Častá motivace uchazečů, studovat humanitní obor, je touha „pomáhat“ lidem. Vám všem, kteří takto uvažujete, patří velký obdiv a dík. A co to vlastně znamená „profesionálně“ pomáhat lidem? Na které škole se jako na jediné ve střední Evropě studuje program Humanitární práce a kolik úsilí stojí získat dva tituly za tři roky? Na to všechno …

číst více
Vrcholový sport a studium na VŠ? Univerzita Palackého otevírá nový obor, kde studenti zvládnou obojí

Vrcholový sport a studium na VŠ? Univerzita Palackého otevírá nový obor, kde studenti zvládnou obojí

Většina vrcholových sportovců končí kariéru, když je jim mezi 25 až 35 lety. Jenže co potom? Největší část svého času sportovci obětují tréninkům, a tak už jim ho moc nezbývá na to, aby si osvojili i další dovednosti, které by je i po skončení kariéry mohly uživit. Málokterá vysoká škola totiž nabízí tak flexibilní programy, …

číst více