POROVNÁNÍ OBORŮ: Statistika

11. 3. 2011 | O studijních oborech

Nevěřím statistikám, které jsem si sám nezfalšoval, zní údajný výrok Winstona Churchilla. Ať už statistikám věříte nebo ne, opírají se o ně vědecké studie i politická rozhodnutí. V čem se liší obory, v rámci kterých se můžete statistice věnovat?

V nedávném článku jsme popsali studium statistiky. Pojďme nyní podrobněji srovnat, čím se jednotlivé obory na různých fakultách liší.

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Název oboru: Statistika a analýza dat

Náplň studia: Cílem studia je poskytnout studentům přehled základních matematicko-statistických a informatických disciplín používaných při analýze a zpracování hromadných dat. Dále vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými při statistické analýze a počítačovém zpracování datových souborů, které jsou potřeba v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.

Přijímací řízení: Testy studijních předpokladů

Uplatnění: Absolventi budou schopni dobře se orientovat v základních metodách aplikované matematiky a statistiky a budou schopni využívat moderní výpočetní techniky. Ve spolupráci se specialisty z různých oborů (podle zaměření jiného oboru) se mohou podílet na řešení konkrétních problémů praxe. Absolventi se mohou uplatnit v oblastech analýzy a zpracování hromadných dat. Předpokládá se uplatnění v institucích interdiscipli­nárního charakteru

Více informací:www.sci.muni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta

Název oboru: Aplikovaná statistika

Náplň studia: Aplikovaná statistika (dříve Statistické a počítačové modelování) je orientován na problematiku stochastických modelů v ekonomických, přírodních, technických a společenských vědách. Absolvent oboru je připraven k tvořivé aplikaci matematických metod, zejména statistiky, v konkrétních problémech praxe (např. ekonomie, biologie, medicína, kontrola kvality, metrologie) a k práci se statistickým softwarem

Přijímací řízení: U přijímací zkoušky může být zjišťován zájem uchazeče o studium vybraného oboru i mimo rámec gymnaziálního učiva. Tematické okruhy ani otázky nebudou uchazečům o studium zasílány. V případě, že je průměrný prospěch z předmětů přijímací zkoušky na střední škole menší nebo roven 2,00, může být prominuta přijímací zkouška u bakalářského studijního programu. Více zde.

Uplatnění: Absolvent najde uplatnění v oblasti státní správy, v progresivních týmech využívajících statistické postupy, v podnicích, které kladou důraz na řízení jakosti, v oblasti marketingu, logistiky. Absolventi tohoto bakalářského studia jsou připraveni i k následnému magisterskému studiu matematiky ve studijním programu N1103 Aplikovaná matematika.

Více informací: mant.upol.cz

Vysoká škola ekonomická – Fakulta informatiky a statistiky

Název oboru: Statistika a ekonometrie

Náplň studia: Posluchači získávají kromě základního ekonomického vzdělání specializaci v oblasti statistiky, ekonomicko-matematických metod, matematického a ekonometrického modelování a informatiky.

Přijímací řízení: Přijímací zkouška z matematiky a anglického nebo německého jazyka má formu dvou oddělených písemných testů. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia.

Na fakultu je možno dostat se také bez zkoušek, pokud student absolvoval minimálně 3 roky (tzn. má minimálně 6 známek na vysvědčení) předměty matematika a angličtina s průměrem do 2,00 z každého předmětu, účastnil se přehlídky SOČ a celostátních kol olympiád nebo dosáhne uspokojivého výsledku z testu OSP společnosti Scio.

Uplatnění: Absolventi studijního programu se uplatňují ve státní statistické službě a ústavech pro výzkum veřejného mínění, v centrálních ekonomických institucích, podnikových a řídících útvarech, výpočetních střediscích, výzkumných ústavech apod.

Více informací: kstp.vse.cz

Název oboru: Statistické metody v ekonomii

Náplň studia: Studenti tohoto oboru získají základní znalosti z oblasti statistiky a aplikace statistických metod v ekonomii. Studium se však neomezuje pouze na statistiku. Záběr studia je mnohem širší, neboť jeho součástí je mnoho ekonomických předmětů – demografie, informatika, právo, management a další. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům velkou výhodu v praxi.

Přijímací řízení: viz obor výše

Uplatnění: Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění v komerčních pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, dále v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (analytická oddělení bank a investičních fondů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích.

Více informací: kstp.vse.cz

Zdroj: stránky příslušných škol

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj obrázku: stock.exchange