POROVNÁNÍ OBORŮ: Grafický design

21. 4. 2009 | O studijních oborech

„Kvalitní grafický design usnadňuje život, šetří peníze i přírodní zdroje, zvyšuje hodnotu značky, kterou propaguje, vydělává, komunikuje, informuje a pomáhá a je krásný.“ (Martin Pecina, Unie grafického designu). A kde se dobrému grafickému designu naučit? Je několik možností. Pozn. Článek byl aktualizován dne 15. 1. 2014 (-von-)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Fakulta umění a designu

Název oboru: Grafický design
Forma studia: čtyřleté bakalářské prezenční studium, dvouleté prezenční navazující magisterské studium
Charakteristika studia: Grafický design se na Fakultě umění a designu v Ústí vyučuje ve dvou grafických ateliérech. Ateliér Grafický design I nabízí studentům práci na plakátech, typografických úkolech, webových stránkách, animacích a celkové image firem. Jeho hlavním cílem je vychovat grafiky-projektanty, kteří budou schopní vytvořit vlastní projekt, zrealizovat jej, najít pro něj klienty či vytvořit společenskou poptávku. Základním výrazovým prvkem v ateliéru se stává plakát, při jeho tvorbě se soustředí na vyjádření myšlenky a následně až na použití formy. Ateliér Grafický design II postrkuje studenty k uvědomění vlastních schopností a nabízí jim možnost najít další postupy a techniky, které je možné při tvorbě použít. Osou studia jsou tzv. klauzurní práce zadávané v návaznosti na semestrální úkoly. Studenti také absolvují povinnou praxi ve studiích, tiskárnách, nakladatelstvích nebo agenturách dle vlastního výběru a konzultace se pedagogy.
Uplatnění absolventů: Absolventi oboru najdou uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, jako pedagogové středních uměleckých škol i jako samostatně pracující výtvarníci. Mohou také pokračovat v navazujícím magisterském programu Výtvarná umění, které nabízí opět dva ateliéry zaměření na grafický design.
Přijímací řízení: Termín podání přihlášek do bakalářského oboru je v polovině ledna. V akademickém roce 2014/2015 plánuje fakulta do každého z obou ateliérů přijmout pět studentů. V loňském roce se k přijímací zkoušce hlásilo 18, respektive 14 studentů, počet přijatých je stejný jako v následujícím roce. Termín přihlášek k navazujícímu studiu je do konce února 2014. Do navazujícího studia budou přijati v obou ateliérech čtyři studenti. Přijímací zkouška do bakalářského studia se skládá ze šesti částí. Pro ateliér Grafický design I uchazeči nejprve předkládají své domácí práce, poté skládají zkoušku z kompozice, projdou pohovorem, dále je testována jejich kresba a malba a na závěr absolvují test z dějin umění. Ateliér Grafický design II po uchazečích taktéž vyžaduje domácí práce a pohovor, dále testuje schopnosti vytvořit grafický návrh, kresbu a práci s písmem. Závěrečnou částí je opět písemný test z dějin umění. K magisterskému studiu jsou přijímáni absolventi stejného nebo podobného bakalářského studijního programu na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Ta se skládá z vědomostní zkoušky a talentové zkoušky.
Zdroj a další informace: web Fakulty umění a designu, stránky Grafického ateliéru I, a II.

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarného umění

Název oboru: Výtvarné umění – grafický design
Forma studia: čtyřleté bakalářské prezenční studium, dvouleté prezenční navazující magisterské studium
Charakteristika studia: Grafický design má na brněnském VUT dva profilové ateliéry. První z nich – Ateliér Grafického designu – má za cíl vybavit své studenty profesionálními znalostmi a schopnostmi v oblastech DTP, tvorby webových stránek, vizuálních prezentací. Také klade důraz na dobrou orientaci v současném světě vizuálních komunikací. Propojuje dovednosti studentů v praktických předmětech s teoretickými znalostmi v předmětech nejen technologických. Druhým je Ateliér papír a kniha. Tady se snaží studentům vštípit pojetí knihy jako uměleckého média. Studenti pracují na tématech, která jsou zadávána pro ateliér na jeden až dva semestry. Společně se pak setkávají na seminářích diskutují o řešení úkolů, vypracovávají vlastní rešerše. Vlastní témata jsou vyžadována až od vyšších ročníků. Základem práce ateliéru je vytváření svébytných podob knih. Po abslovování bakalářského studia se mohou věnovat tvorbě, nebo pokračovat ve navazujícím magisterském studiu ve stejných ateliérech.
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky probíhají ve dvou kolech. Uchazeči nejprve odevzdávají své domácí práce a na jejich základě je vybrána užší skupina pro druhé kolo. To se skládá z talentové zkoušky a z testu znalostí dějin umění a obecného kulturního přehledu. Na závěrečný pohovor pak jsou pozvání pouze uchazeči, kteří z maximálního možného počtu 60 bodů v prvních dvou kolech dosáhli alespoň 35 bodů.K mag­sterskému studiu jsou pak přijímáni studenti na základě přijímacích zkoušek (pokud se jedná o absolventy oboru na stejné fakultě, je jim tato prominuta). Přichází-li však uchazeč z jiného podobného oboru, musí složit talentovou zkoušku a osobně představit svoje práce či portfolio před komisí. Ta pak vybrané uchazeče doporučí k pohovoru. Při pohovoru uchazeči obhajují svůj projekt magisterského studia, je kladen důraz na teoretické znalosti oboru, na dosavadní uměleckou praxi a její výsledky i ohlasy (bibliografie).
Zdroje a další informace: web Fakulty výtvarných umění

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta multimediálních komunikací

Název oboru: Multimédia a design
Forma studia: tříleté bakalářské prezenční studium a dvouleté magisterské prezenční studium
Charakteristika studia: Studium grafického designu na Fakultě multimediálních komunikací probíhá v rámci tohoto oboru v Ateliéru grafického designu. Zaměřuje se na většinu aspektů oboru: písmo a typografii, corporate design, logotyp, značku, architekturu knihy, plakát, billboard, design manuál, grafické návrhy webových stránek případně CD-ROM. Studenti se neobejdou též bez práce s počítačem a základními grafickými programy, stejně jako bez získání řemeslných znalostí. Měli by zvládnout realizovat vlastní projekty jak po stránce kreativní tak po stránce zpracování počítačových dat. Škola také zdůrazňuje přesah do oblasti videa a animace.
Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatní jako samostatní umělci a grafici i v týmech reklamního průmyslu. Jejich zaměstnavateli mohou být DTP studia, agentury, marketingové a reklamní týmy. Mohou také pokračovat v navazujícím magisterském studiu v ateliéru Grafický design oboru Multimédia a design.
Přijímací řízení: Zkouška je dvoukolová. Nejprve uchazeči předkládají své domácí práce. V druhém kole se pak zúčastní tvůrčí zkoušky, poté písemné zkoušky z všeobecného kulturního přehledu a orientace v problematice grafického designu, písma a typografie a počítačové grafiky. Poslední část tvoří ústní pohovor zaměřený na motivaci studenta a jeho zájem o obor. Také přijímací zkouška na navazující magisterské studium je dvoukolová – skládá se z talentové a ústní zkoušky. Při talentové zkoušce se hodnotí (na základě materiálů předložených uchazečem) tvůrčí vývoj uchazeče v období posledních let. Při ústní zkoušce se hodnotí slovně vyjádřená představa uchazeče o plánu magisterského studia a profesní profil uchazeče. V roce 2012/2013 bylo do bakalářského studia přijato 12 uchazečů ze 152 přihlášených, do magisterského 7 uchazečů z 19.
Zdroj a další informace: web Fakulty multimediálních komunikací.

Západočeská univerzita v Plzni – Ústav umění a designu

Název oboru: Ilustrace a grafika – specializace grafický design
Forma studia: tříleté bakalářské prezenční studium a tříleté magisterské prezenční studium
Charakteristika studia: Skladba předmětů studia grafického desginu na Ústavu umění a designu zahrnuje předměty praktické např. základy grafických editorů pro výtvarnou tvorbu, tvorba písma, vizuální studia, interpretace grafického projevu, fotografování digitální, kresba, malba, modelování. Tyto pak doplňují teoretické znalosti z dějiny oboru i umění celkově, autorské právo či použití barvy, světla, prostoru a kompozice v díle. Povinná je také výuka anglického jazyka.
Uplatnění absolventů: Absolventi by měli najít pracovní uplatnění v reklamních agenturách či grafických studiích. Jejich získané znalosti budou základem pro tvorbu, plakátů, billboardů, katalogů, budou též umět pracovat s grafickými programy.
Přijímací řízení: Skládají se ze dvou kol. Nejprve jsou zhodnoceny uchazečovy domácí práce a poté probíhá talentová zkouška. K přijetí do magisterského studia je podmínkou minimálně bakalářský vysokoškolský titul BcA., získaný na umělecké škole výtvarného zaměření, a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky.
Zdroj a další informace: webové stránky Ústavu umění a designu.

Foto: www.sxc.hu

Další články k tématu

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část I

Pokud vám není lhostejné, co se děje s přírodou kolem vás a chtěli byste se nějak aktivně zapojit do její ochrany, máte na výběr z mnoha vysokoškolských oborů, které vás na tuto profesní dráhu připraví. A protože oborů zabývajících se ekologií a enviromentalistikou je opravdu hodně, připravili jsme pro vás hned dva přehledy.  V prvním díle se mimo …

číst více
První česká vysokorychlostní trať povede nejspíš přes Ústí nad Labem

První česká vysokorychlostní trať povede nejspíš přes Ústí nad Labem

Z Prahy do Ústí trvá cesta vlakem zhruba 70 minut, plus mínus nějaká ta hodinka dvě zpoždění. Pokud plánujete studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a za vzděláním budete pravidelně dojíždět, můžete se možná do budoucna těšit na to, že do školy pojedete šinkansenem a cesta se vám zkrátí na méně než polovinu!   Momentálně je …

číst více
Máte rádi pivo? Naučte se vařit vlastní! Třeba na vejšce

Máte rádi pivo? Naučte se vařit vlastní! Třeba na vejšce

Vysokéškoly.cz vás už seznámily s možnostmi, jak se stát profesionálním sommeliérem. Nalijme si ale čistého vína, hroznový mok není pro každého a národním pokladem Čechů je už po staletí mok zlatavý. V současnosti navíc dost frčí minipivovary a v pivovarnictví jako takovém se točí velké peníze. Jak ale udělat kariéru na pivu? Základem všeho je být dobrým sládkem. …

číst více