Vysoká škola zdravotnická získala státní souhlas v roce 2004.

Studium a uplatnění

Nabízí studium v oborech všeobecná sestra, porodní asistentka, radiologický asistent a zdravotnický záchranář. Studium je možné absolvovat pouze v prezenční formě studia. Vzdělání plně odpovídá směrnicím EU. Absolventi se uplatňují především v nelékařských zdravotnických profesích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Obsah přijímací zkoušky se liší dle zvoleného oboru. Uchazeči o obor Všeobecná sestra a Porodní asistentka skládají písemnou zkoušku z biologie člověka a psychologie. Uchazeči o obor Radiologický asistent se podrobují testu z biologie člověka a fyziky a pro obor Zdravotnický záchranář je součástí PŘ písemný test z biologie a fyziky a talentová zkouška z tělesné výchovy.

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Úspěšnost v testu slouží pouze pro uchazeče. Test je možno zkoušet vícekrát, při každém spuštění se generuje nový test. Cena přístupu k testům je 200 Kč.

Přihlášky ke studiu je možno zasílat do 30.4. (1.kolo) a do 27.8. (2. kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 1000 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 1000 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoká škola zdravotnická rozvíjí kontakty se zahraničními partnery v oblasti vzdělávání a spolupráce probíhá s významnými zdravotnickými institucemi a vysokými školami ve Velké Británii, v Německu, Rakousku, Itálii, Slovenské republice a v Portugalsku. V rámci programu Erasmus mají studenti a akademičtí pracovníci možnost realizovat studijní a výukové pobyty, pracovní stáže a školení.

Školné

Poplatky za studium se podle studijního oboru liší. Pro studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka je školné 34 000,- za celý rok, pro obor Radiologický asistent je 56 000,- a pro obor Zdravotnícký záchranář činí školné 54 000,- za rok. 

Stipendium

Studenti mají možnost ucházet se o ubytovací, sociální a hlavně prospěchové stipendium. Student také může dostat mimořádné stipendium za vynikající prezentaci odborných výsledků výzkumné práce na návrh vedoucího katedry (až do výše 2 000,- Kč za kalendářní rok), za vynikající sportovní výsledky (až do výše 1000,- Kč za kalendářní rok) a v případě tíživé sociální situace studenta.