Fakulta informatiky a statistiky vznikla v roce 1991. Sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy s použitím počítačů a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života, jakož i problematikou filozofie.

Studijní programy

Devět kateder fakulty se podílí jednak na odborné profilaci studentů fakulty v bakalářském i inženýrském studium, jednak zajišťuje výuku předmětů společného základu i volitelných předmětů na ostatních studijních oborech VŠE. Fakulta organizuje též doktorské studium oborů Informatika, Statistika, Ekonometrie a operační výzkum. Participuje též na činnosti Ústavu celoživotního vzdělávání a rekvalifikace VŠE.

Uplatnění

Absolventi mají možnost širokého uplatnění dle oboru: od IT manažerů, business analytiků, softwarových inženýrů, přes odborné pracovníky v oblasti statistiky (statistický úřad, instituce pro marketingové výzkumy a výzkumy veřejného mínění) až po bankovní a finanční analytiky.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářských programů má podobu písemných testů z matematiky a cizího jazyka. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům s dobrým prospěchem na SŠ, účastníkům celostátní přehlídky SOČ či uchazečům s dobrými výsledky v testu OSP Z v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Uchazečům o obor Multimédia v ekonomické praxi se přijímací zkouška nepromíjí. 

Přihlášku je možné podat do 30.4. (Bc., Mgr.).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských oborů kromě oboru Multimédia v ekonomické praxi je možné podávat do 30.6.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 640 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2017

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS, VÝSTAVIŠTĚ BRNO 31. 10. - 3. 11. 2017 číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí se stipendijní podporou v rámci výměnných semestrálních pobytů nebo programu „free movers“, absolvovat zahraniční stáž nebo studovat v anglickém jazyce od bakalářského po doktorský obor. Fakulta rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii i na americkém kontinentu. V tomto rámci působí na FMV řada hostujících profesorů, kteří zajišťují část výuky oborů v cizích jazycích. FMV je také zapojena do mezinárodních programů, např. do programu Erasmus-Mundus nebo do programu Konsorcia pro mezinárodní double degree.

Koleje a menzy

VŠE vlastní tři areály kolejí v Praze a jeden v Jindřichově Hradci. V Praze patří VŠE část kolejí Jižní Město, vlastní areál kolejí na Jarově a Rooseveltovu kolej v Holešovicích. V Jindřichově Hradci VŠE vlastní Švecovu kolej. Studenti mají k dispozici vlastní menzy (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení. Více informací zde