Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách:

Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.

Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v  e-learningovém prostředí VŠAP, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím. 

Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě. Vychovává tak odborníky v oblastech řízení lidských zdrojů a v práci s lidmi.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Příjímací řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.

Písemná část zkoušky obsahuje: Test obecných studijních předpokladů, znalostí základů společenských věd v rozsahu středoškolských osnov – psychologie (obecná, osobnosti, vývojová a sociální), filozofie (základní filozofické směry, hlavní etapy vývoje filozofického myšlení), sociologie (společnost, skupiny, organizace, sociologie malých a velkých skupin), etika (hodnoty, otázky dobrých mravů, společenské normy) a kulturní a historický přehled. Úspěšné absolvování písemné části (získání minimálního počtu 25 bodů) je podmínkou pro absolvování ústní části zkoušky.

Požadavky na ústní část zkoušky: Předložení seznamu přečtené odborné literatury, rozhovor, zaměřený na orientaci v přečtené odborné literatuře a o zájmových a pracovních aktivitách uchazeče, motivační rozhovor, zaměřený na motivaci uchazeče ke studiu a k výkonu budoucího povolání, zkouška v porozumění textu v anglickém nebo německém jazyce – prokázání porozumění psanému textu pomocí kontrolních otázek a diskuse.

Přihlášku ke studiu denního a kombinovaného bakalářského studia je možné podat do 29.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 400 Kč

Doplňující informace

Ubytování

Studentům ze vzdálenějších míst z celé ČR škola poskytne velmi hezké ubytování za výhodnou cenu, se státním příspěvkem na ubytování na koleji v Litoměřicích (3 km od Terezína, BUS). Pokoje jsou dvoulůžkové v „buňkovém uspořádání“. Vždy pro 2 pokoje je uprostřed sociální zařízení se sprchou a toaleta. Je zajištěna rovněž možnost stravování na koleji. V omezeném počtu můžeme zajistit ubytování i v Terezíně.

Školné

Poplatek za prezenční i kombinované stidium je 24 900,-