Prestižní mezinárodní studium organizované společně s univerzitami v České republice, Číně a v Polsku, v němž společně studují posluchači všech tří výše uvedených zemí, završené získáním celosvětově uznávaného MBA diplomu evropského typu z Anglie. Jedná se o program s dlouholetou tradicí, kdy letos bude zahajován již XX. běh, tentokrát ale i s účastí Číny a s podporou společnosti ZKL Group.

Mezinárodní manažersko - marketingové studium je společným vzdělávacím projektem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Fakulty financí a práva Univerzity K. Adamnického v Katowicích. Je projektem s více než 15 letou tradicí v němž studují společně posluchači 3 zemí - Polska, České republiky a Slovenska.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou přijetí je ukončené VŠ studium alespoň bakalářského stupně a minimálně jednoletá praxe. V mimořádných případech lze do studia přijmout i posluchače s ukončeným středoškolským vzděláním, který je v manažerské funkci a má alespoň pětiletou praxi. 

Zájemci o studium jsou do programu přijímáni na základě absolvovaného přijímacího řízení, které bývá organizováno cca jeden měsíc před zahájením studia. Jeho obsahem je prokázání praktických poznatků z oblasti managementu a marketingu. Závěrem pak probíhá individuální všeobecný pohovor.

Přihlášky ke studiu jsou přijímány průběžně do max. počtu 15 posluchačů.

Doplňující informace

Školné

Náklady na studium se u jednotlivých běhů mohou lišit, a to s ohledem na legislativní změny a i opatření ČNB, růst inflace, atp. Celková výše nákladů na studium je také koordinována s ostatními spolupracujícími univerzitami a společnostmi. Pro dvacátý běh MMS a jedenáctý běh MBAbyla cena studia stanovena na 198 000,- Kč + 21% DPH.

Forma studia

Prvý rok studia (MMS) bude realizován formou 2 společných soustředění všech účastníků studia (první a poslední soustředění) v Brně, jednoho týdenního v Číně a dále pak 6 víkendových soustředění (sobota a neděle) na území toho kterého státu. Na závěr každého z 10 modulů (předmětů) bude zpracováván assignment v anglickém jazyce se zadanou obsahovou i formální strukturou.

Pro ty, kteří budou chtít ve 2. roce studia celé MBA studium dokončit, bude na závěr prvého roku organizován tzv. přechodový můstek, v němž odezní poslední dva moduly, které bude nutno vykonat k přistoupení a zahájení prací na disertační práci ve spolupráci s Moravian Business School v Brně pro univerzitu v Anglii.