Fakulta lesnická a dřevařská v dnešní podobě funguje od roku 1990, její kořeny však sahají do poloviny 19. stol. Nabízí třístupňové studium v prezenční i kombinované formě. V současnosti studuje na FLD cca 2000 studentů. Fakulta se nachází v areálu ČZU v Praze - Suchdole.

Studijní programy

Nabízí studium především v lesnických a dřevařských oborech a v souvisejících hospodářských disciplínách. Celkem je nabízeno 13 bakalářský a magisterských oborů, z toho 5 oborů v anglickém jazyce. Všechny doktorské obory jsou nabízeny v českém i anglickém jazyce.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v oblasti lesního hospodářství, těžby a zpracování dřeva a dále na pozicích v příslušných odborech státních a samosprávných institucí.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bez přijímacích zkoušek jsou k bakalářskému studiu přijati uchazeči, kteří nebyli nikdy zapsáni na VŠ (nutno zaslat čestné prohlášení) a úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ. Ostatní uchazeči musí vykonat písemnou zkoušku, která se liší dle oboru. Zpravidla jde o písemný test z matematiky a/nebo biologie, popř. fyziky. Do oborů vyučovaných v angličtině je třeba absolvovat pohovor.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do bakalářských oborů Provoz a řízení myslivosti, Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, Konzervace přírodnin a taxidermie, Forestry a Game management a do všech magisterských oborů je možné podávat do 20.7.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Erasmus

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na pracovní stáž či studijní pobyt v max. délce 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Partnerskými zeměmi jsou členské státy EU, Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Turecko. Výše stipendia pro studijní pobyt i praktickou stáž se odvíjí od cílové lokality, přičemž dolní hranice je 300 eur a horní 600 eur/měsíc.

Ubytování a koleje

Fakulta nabízí studentům možnost ubytování na kolejích. Studenti, kteří studují v prezenční formě studia a mají trvalé bydliště v jiném okrese než je místo výuky si navíc mohou zažádat o ubytovací stipendium. Bližsí informace o ubytování naleznete na webu Kolejí a menz ČZU.