Speciál O OBORECH: Sociální antropologie

Sociální antropologie – i tento studijní obor najdete v nabídce vysokých škol. Co se však za tajemným názvem skrývá? Kde může absolvent oboru uplatnit své znalosti? Pozn. Článek byl aktualizován 12. 2. 2016 (-kav-)

O co se jedná Komunity, sociální sítě, kulturní změny, etnické vztahy – pokud se vám při vyřčení slovního spojení sociální antropologie vybavil některý z uvedených pojmů, odhadli jste podstatu studia uvedeného oboru správně. Sociální antropologie se od 2. pol. 20 stol. věnuje studiu okrajových skupin, etnických menšin a subkultur uvnitř moderní společnosti. Dotýká se přitom všech oblastí života zkoumané skupiny, ať už politické, ekonomické, náboženské či estetické. Při analýze se zaměřuje na studovanou skutečnost jako celek.

Náplň studia Během studia se posluchači naučí srovnávat metody rozboru společnosti a kultury, orientovat se v etnokulturních problémech a kriticky je analyzovat. Při studiu minorit pomohou studentům speciální jazykové znalosti (Pardubická univerzita – romština). Absolventi bakalářského oboru by měli být schopni na základě teoretických, praktických a interpretačních vědomostí rozpoznat vnitřní řád sociálních procesů. Prostřednictvím znalostí studenti sociální antropologie lépe porozumí problematice začleňování přistěhovalců, migraci, konfliktům mezi komunitami a jiným sociálním jevům.

Uplatnění absolventa Absolventi působí v oblasti poradenství, státní správy, nadací či neziskových organizací poskytujících humanitární pomoc. Uplatnění však naleznou i v komerčním a vzdělávacím odvětví, nebo jako terénní sociální či akademičtí pracovníci.

Kde lze studovat Sociální antropologii mohou uchazeči na území České republiky studovat na bakalářské úrovni na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (v rámci oboru Sociologie a sociální antropologie ), na bakalářské úrovni (dvouoborově) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, na Filozofické fakultě Pardubické univerzity nebo na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Dále se nabízí možnost studia podobných studijních oborů:

  • obecná antropologie – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
  • etnologie – Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.

Předměty Úvod do sociální antropologie, Sociální antropologie Romů ve střední Evropě, Výzkumné metody, Sociální antropologie rodiny, příbuzných a sociální sítě – nabídka předmětů je široká, liší se v závislosti na zvolené vysoké škole.

Přijímací řízení Pokud jste se rozhodli pro Pardubickou univerzitu, nemine vás u písemného přijímacího řízení test z historie a zeměpisu. Část historická se přitom zaměřuje na stěžejní události českých a světových dějin a společenskovědní základ, část zeměpisná na politicko-geografické členění světa a etnologii. Přijímací řízení na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se konají formou Národních srovnávacích zkoušek, které zajišťuje společnost Scio. Uchazeči o studium této fakulty se musí alespoň jednou zúčastnit testu Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd.

Na závěr tohoto článku bych ráda uvedla slova Bronislawa Malinowského, polského a britského antropologa, sociologa a etnografa: „Cesta, jak porozumět jiným, je žít mezi nimi (a dělat si k tomu poznámky).“

Zdroj fotografie: freeimages.cz

Další články k tématu

Speciál O OBORECH: Marketingová komunikace a PR

Speciál O OBORECH: Marketingová komunikace a PR

Co je náplní studia? Řada lidí si při spojení marketingová komunikace vybaví supermarket a myslí si, že právě práce spojená s provozem supermarketu je hlavním předmětem oboru (třeba vám to připadá trochu naivní a přehnané, ale s tou domněnkou jsem se setkala už tolikrát, že ji musím vyvrátit hned ze začátku). Ve skutečnosti to však tvoří jen …

číst více
Nové humanitní obory v Olomouci

Nové humanitní obory v Olomouci

Obor bude vyučován na Katedře křesťanské sociální práce a cílem bude vzdělávat studenty pro humanitární a sociální práci jak v českém, tak v mezinárodním kontextu. Studium Důraz bude kladen na působení ve zvláštních krizových situacích (např. povodně) a také v kulturně odlišných oblastech, v podmínkách extrémní chudoby, humanitárních katastrof a konfliktů, popř. pro práci s kulturně odlišnými skupinami. Studium bude …

číst více