POROVNÁNÍ OBORŮ: Toxikologie

Jak se postupuje při zamoření okolí jedovatou látkou? Jak rozpoznat toxické výrobky nebezpečné člověku? Kde se jedy berou, jak se s nimi zachází a jak se vyhnout jejich škodlivým účinkům? Lze před nimi uchránit naše životní prostředí? K odpovědím na tyto a další otázky Vás přivede studium toxikologie. Pozn. Článek byl aktualizován dne 24. 11. 2009 (-hus-)

V současnosti lze toxikologii pod různými názvy studovat na třech českých univerzitách v bakalářském programu, případně v příbuzném magisterském navazujícím programu.

Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Název oboru: Toxikologie a analýza škodlivin Forma studia: bakalářské prezenční studium Charakteristika studia: Studium nabízí studentům předměty zaměřené na znalosti konkrétních anorganických a organických sloučenin se škodlivým účinkem. Cílem je naučit se analyzovat potenciál jejich škodlivosti, vyhodnocovat možná rizika či katastrofy. Nezbytnou součástí jsou i vědomosti týkající se prevence. Na základě teoretických kurzů se studenti budou účastnit praktických laboratorních cvičení. Studenti by měli také ovládat sběr dat, jejich vyhodnocování a prezentaci, a to i v anglickém jazyce, jenž je součástí povinné výuky. Fakulta pokládá též za důležité seznámit studenty s právní legislativou týkající se manipulace s chemickými látkami a jejich používání. Co se týče zaměření, studenti budou vzděláni v toxikologii živočišných a rostlinných toxinů, v toxikologii vojenské, agrochemické a průmyslové a v toxikologii léčiv. Při výuce fakulta spolupracuje se specialisty z Univerzity obrany v Hradci Králové, s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem a chemickými podniky v regionu. Praktické předměty jsou realizovány v laboratořích fakulty, v Centru pokročilých laboratorních technik a v laboratořích Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Uplatnění absolventů: Díky struktuře studia by měli studenti po jeho ukončení být připraveni okamžitě nastoupit do praxe. Uplatnění se nabízí ve státním i soukromém sektoru v různých oblastech činnosti od ekologie (souvisí s analýzou přítomnosti škodlivin v životním prostředí a možnostem odstranění a prevence), v potravinářství, medicíně, farmacii či zemědělství a ve spotřebním průmyslu – tedy v oborech, kde je nutné zajistit zdravotní nezávadnost produktů a vyloučit škodlivost pro okolí. Činnost absolventů může zahrnovat práci v laboratořích, institucích využívajících chemické analýzy, ve zdravotnických zařízeních, ale také v oblasti experimentální činnosti, vědecké publicistice a popularizaci oboru. Absolventi také mohou pokračovat v příbuzných navazujících magisterských či inženýrských oborech na kterékoliv vysoké škole v ČR. Přijímací řízení: Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, k přihlášce pouze doloží potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Zdroj a další informace: web katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Název oboru: Obecná biologie, zaměření Ekotoxikologie Forma studia: Bakalářské prezenční jednooborové studium Charakteristika studia a profil absolventa: Student ucházející se o obor Ekotoxikologie se při přijímacím řízení na Masarykovu univerzitu hlásí do studijního programu Biologie. U zápisu do prvního ročníku pak potvrdí svůj obor – pro Ekotoxiokologii je to Obecná biologie. V rámci tohoto oboru v prvním ročníku absolvuje předměty společného základu a na konci 2. semestru si zapíše svou vlastní studijní orientaci. Právě od této chvíle je zájemcům umožněno věnovat se čistě ekotoxikologii. Základními tématy Obecné biologie je popis struktury živé hmoty a její funkce na molekulární, buněčné, tkáňové, orgánové a populační úrovni. Od 3. semestru se mezi předměty pro specializaci Ekotoxikologie objevují např. Chemie životního prostředí, Zacházení s chemickými látkami, Analytická chemie, Správná laboratorní praxe, Obecná mikrobiologie, Ekotoxikologické testy, Ekotoxikologie mikroorganismů, Biochemie xenobiotik a další. Povinná je také zkouška z angličtiny. Student je připravován především pro praktickou znalost a jsou mu poskytovány základy pro další vzdělávání v navazujícím magisterském a také doktorském programu. Po absolvování magisterského, případně doktorského stupně studia, by posluchači Ekotoxikologie měli být navíc schopní vědecké a výzkumné činnosti. Přijímací řízení: Uchazeči musí absolvovat Test studijních předpokladů a oborový test z biologie se základy chemie v rozmezí gymnaziálního učiva. Do studijního oboru Obecné biologie se očekává přijetí 50 studentů Zdroj a další informace: stránky Přírodovědecké fakulty MU

Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí

Název oboru: Chemie a toxikologie životního prostředí Forma studia: Bakalářské prezenční studium Charakteristika studia: Tento obor otvíraný v rámci studijního programu Technologie pro ochranu životního prostředí se zaměřuje na různé oblasti chemie, toxikologie i životního prostředí. Ve vyučované látce naleznete poznatky z ekotoxikologie, ochrany ovzduší i o problematice odpadů. Fakulta klade důraz na seznámení studentů se zásadami udržitelného rozvoje společnosti. Opomenuty nejsou ani právní a ekonomické souvislosti s danou problematikou. Mezi předměty se objevují např. Laboratoř anorganické/or­ganické chemie, Zdroje chemických informací, Základy ochrany životního prostředí, Technická mikrobiologie a hydrobiologie, Fyzikální chemie, Základy čištění odpadních vod nebo Základy zpracování a využití ropy. Nechybí ani povinná výuka jazyka a předměty spojené s výpočetní technikou. Uplatnění absolventů: Fakulta umožňuje v průběhu studia výběr volitelných předmětů tak, aby byl absolvent schopen odejít do praxe různých oblastí podle své profilace. Z hlediska institucí se uplatní jak ve státním, tak soukromém sektoru, a to například v průmyslových a zemědělských podnicích, ve výzkumných organizacích, útvarech záchranného systému, ve státní správě a na úřadech, ale také ve sdělovacích prostředcích. Studium by mělo absolventovi poskytnout široké technické a systémové myšlení důležité nejen pro zvolený obor. Kromě odchodu do praxe mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Přijímací řízení: Do studijního programu Technologie pro ochranu životního prostředí se předpokládá přijetí nejvýše 400 studentů. Termín pro přijímání přihlášek byl stanoven na 31. března 2010. Pro přijetí se berou v úvahu známky z chemie a matematiky z výročních vysvědčení 1. – 3. ročníku a z pololetního vysvědčení 4. ročníku střední školy. V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny (do celkového počtu osm známek) prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (fyziky, biologie atd.), které uchazeč absolvoval během studia na střední škole. Uchazeči mohou také nabídnout své výsledky z testu Obecných studijních předpokladů společnosti SCIO. Dosáhne-li uchazeč v tomto testu percentilu vyššího než 70, bude přijat bez ohledu na průměrné známky z vybraných předmětů středoškolského studia. Děkan však může zvýšit hranici percentilu v závislosti na počtu přihlášených studentů. Zdroj a další informace: web VŠCHT

Kromě těchto tří škol se lze dopracovat k toxikologii v doktorském stupni studia a to na univerzitách:

  • Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (obor Farmakologie a toxikologie)
  • Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (obor Veterinární toxikologie a toxikologie potravin)
  • všechny tři lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor Farmakologie a toxikologie)
  • Farmaceutická fakulta univerzity Karlovy – pracoviště v Hradci Králové (obory Farmakologie a toxikologie a Toxikologie přírodních látek)
  • Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (studijní program Toxikologie).

Další články k tématu

Pedagogické vzdělání si mohou doplnit nejen učitelé

Pedagogické vzdělání si mohou doplnit nejen učitelé

Většina kurzů zaměřených na pedagogicko-výchovné dovednosti je nabízena pod názvem „pedagogické minimum“ (takto bývají většinou označeny kurzy v rámci rekvalifikačních kurzů komerčních vzdělávacích institucí) a nebo jako „doplňující pedagogické vzdělání“ (takto jej nejčastěji nabízejí vysoké školy, které je organizují v rámci svých kurzů celoživotního vzdělání, nebo přímo v rámci výuky pro studenty pedagogických oborů). Převážná část z nich je …

číst více

POROVNÁNÍ OBORŮ: Biochemie

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Charakteristika oboru Klasickou biochemii jako bakalářský tříletý program v Českých Budějovicích nenajdete, přírodovědecká fakulta však nabízí v rámci programu Biochemie neméně zajímavý přeshraniční obor Biological Chemistry/Bio­logická chemie. Obor vyučovaný pouze v anglickém jazyce je realizován ve spolupráci s univerzitou J. Keplera v Linci a výuka je rozdělena mezi obě pracoviště. V přípravě je také magisterský …

číst více